Przetargi

Opracowanie dokumentacji technicznej „Giżyckiej pętli rowerowej” w zakresie adaptacji chodników na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym wraz z opracowaniem projektów zmian w organizacji ruchu

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia  publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro, do którego mają zastosowania przepisy art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych, na wykonanie zamówienia pn.:

„Opracowanie dokumentacji technicznej „Giżyckiej pętli rowerowej” w zakresie adaptacji chodników na chodniki
z dopuszczonym ruchem rowerowym wraz z opracowaniem projektów zmian w organizacji ruchu na odcinkach:

ulic gminnych:

 • ul. Królowej Jadwigi (od km 1+088,00 w Al. 1 Maja do km 0+000,00 w ul. Jagiełły),
 • ul. Tadeusza Kościuszki (od km 1+314,00 w ul. Staszica do km 0+359,50 w Al. 1 Maja),
 • ul. Wodociągowej – części (od km 0+455,00 w ul. Królowej Jadwigi do km 0+000,00 w ul. Jagiełły),

ulicy powiatowej:

 • ul. Staszica (na długości 0,260 km – od ul. Jagiełły do ul. Tadeusza Kościuszki),
 • ul. Wodociągowej (na długości 0,597 km – od ul. Jagiełły do ul. Warszawskiej),
 • ul. Bohaterów Westerplatte (na długości 0,480 km – od ul. Warszawskiej przez Pl. Dworcowy
  do ul. Gdańskiej), 

w obrębie skrzyżowań:

 • ul. Królowej Jadwigi z Al. 1 Maja,
 • ul. Królowej Jadwigi z ul. Kombatantów, 
 • ul. Królowej Jadwigi z ul. Wodociągową, 
 • ul. Królowej Jadwigi z ul. Kazimierza Wielkiego,
 • ul. Królowej Jadwigi z ul. Jagiełły i ul. Staszica,
 • ul. Stasica i ul. Tadeusza Kościuszki,
 • ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Wodociągową,
 • ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Smętka, 
 • ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Pionierską, 
 • ul. Tadeusza Kościuszki z Al. 1 Maja”.
 • ul. Warszawskiej z ul. Wodociągową i ul. Bohaterów Westerplatte,
 • ul. Bohaterów Westerplatte z ul. Sienkiewicza,
 • ul. Bohaterów Westerplatte z Pl. Dworcowym,
 • Pl. Dworcowego z ul. Gdańską.

 

 1. 1.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

W zakres przedmiotu umowy  wchodzi:

a)     Projekt Budowlany i wykonawczy, w zakresie adaptacji chodników w pasach drogowych dróg  gminnych i powiatowych oraz w obrębie skrzyżowań, wykazanych w pkt.1 ppkt. 1.1. i zgodny:

-       pozytywnie ocenionym wnioskiem do Giżyckiego Budżetu Obywatelskiego 2019 – Trasa 1 i Trasa 2

-       Planem sytuacyjnym „Giżyckiej pętli rowerowej”Załącznikiem nr 3 do zaproszenia,

Projekt budowlany i wykonawczy, w tym: 

-         wersja papierowa                                                                                      – 4 egz.,

-         wersja elektroniczna w formacie pdf                                                      – 1 egz.,

winien swoim zakresem obejmować:

-       przebudowa chodników dla pieszych (występujące miejscowe zwężenia do przebudowy, wycinki drzew) na chodniki z dopuszczonym ruchem rowerowym,

-       przebudowę zjazdów (likwidacja „barier”, progów i uskoków),

-       przebudowa przejść dla pieszych (likwidacja „barier”, progów i uskoków oraz zmiana w organizacji ruchu),  

b)     Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, sporządzony w układzie branżowym, jako oddzielne opracowania dla poszczególnych rodzajów robót. Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę określenia wartości zamówienia w późniejszym postępowaniu na wykonanie robót budowlanych, w tym:

-         wersja papierowa                                                                                      – 1 egz.,

-         wersja elektroniczna w formacie  edytowalnym ath                            – 1 egz., 

-         wersja elektroniczna w formacie pdf                                                      – 1 egz.

c)     Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w tym:

-         wersja papierowa                                                                                      – 2 egz.,

-         wersja elektroniczna w formacie  edytowalnym doc, docx,                – 1 egz., 

-         wersja elektroniczna w formacie pdf                                                      – 1 egz.

-       Projekt zmiany stałej organizacji ruchu:

-       wersja papierowa                                                                                      – 4 egz.,

-       wersja elektroniczna w formacie  edytowalnym doc, docx,                – 1 egz., 

-       wersja elektroniczna w formacie pdf                                                      – 1 egz.

Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa Zaproszenie do składania ofert.   

 1. 2.     TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia i zakończył najpóźniej
w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r. 

 1. 3.     TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert upływa dnia 12 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00.

 

Osobą  uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Marcin Wójcik                    –          podinspektor Wydziału Planowania i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku,

el. 87 73 24 120, e-mail:            marcin.wojcik@gizycko.pl

Forma składania ofert  - drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej:

                                                marcin.wojcik@gizycko.pl

 1. 4.     OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

Nazwa kryterium

Waga

Cena

90   pkt.

Termin

10    pkt.

 

 1. 5.     INNE POSTANOWIENIA:

Zamawiający zastrzega prawo do:

-       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

-       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

-       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

-       zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

-       odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

-       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

-       odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

Zaproszenie do składania ofert można odebrać w Wydziale Planowania i Inwestycji,
w pokoju 113, w godz. 8.00 do 15.00, tel. 87 73 24 120 lub pobrać ze strony internetowej: www.bip.gizycko.pl

 

 

.................................................

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.04.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 kwietnia 2019 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 569
12 kwietnia 2019 13:22 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [tablica_ogloszen.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 14:02 (Michał Babiak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 kwietnia 2019 14:01 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.