Przetargi

Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienie i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku

 

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

 

Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka

 

– udostępnienie i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku

 

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 

  • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy.
  • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

 

Zamawiający:  Gmina Miejska Giżycko

 

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

 

tel. 087 7324 131;  fax. 0 87 428 52 41

 

NIP 845 19 51 457

 

e-mail: urzad@gizycko.pl, www.gizycko.pl

 

Osoba do kontaktów:  Ewa Unrug-Wiszowaty – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska w  tel. 87 7324 131,  

 

e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

 

1. Cel ogłoszenia:

 

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego  w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

 

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 

Usługi sanitarne na terenie miasta Giżycka – udostępnienie i serwis kabin sanitarnychod 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

 

 

Orientacyjna ilość przenośnych kabin sanitarnych  na terenie miasta Giżycka:

 

L.p.

Okres

Orientacyjna ilość kabin                     w okresie

1.

kwiecień - maj

5

2.

czerwiec-wrzesień

15

3.

październik – listopad

6

4.

grudzień - marzec

5

 

Ilość stacjonarnych kabin na terenie miasta Giżycka:

 

L.p.

Okres

Ilość kabin

Lokalizacja

1.

czerwiec – listopad

2

  • parking przy ul. Dąbrowskiego
  • parking przy ul. Owsianej

 

Ilość kontenerów sanitarnych na terenie miasta Giżycka:

 

L.p.

Okres

Ilość kabin

Lokalizacja

1.

czerwiec-wrzesień

1

  • parking ul. Kolejowa

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

·         Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 

·         Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta.

 

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 

-         Kryteria oceny i wyboru oferty:

-       uśredniona cena - 80 % (dot. przenośnych i stacjonarnych kabin sanitarnych),

-       cena - 20 % (dot. kontenerów sanitarnych)

 

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 

·         Miejsce realizacji zamówienia: teren administracyjny miasta Giżycka.

 

·         Termin realizacji zamówienia: od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku

 

 

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 

·         Ofertę należy przesłać na adres Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko w terminie do dnia 1 marca 2019 r.  godz. 11.00.                   

 

·         Oferta powinna zawierać opis „Oferta – Usługi komunalne na terenie miasta Giżycka – udostępnienie i serwis kabin oraz kontenerów sanitarnych od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.

 

·         Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

7. Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 

·         W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie podana na stronie internetowej http://www.bip.gizycko.pl. Publikacja informacji  o wybraniu wykonawcy oraz zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy na wymienionej stronie internetowej będzie równoznaczna z dostarczeniem jej oferentowi.

 

Załączniki:

 

·         Załącznik nr 1 – formularz oferty

 

·         Załącznik nr 2 – projekt umowy

 

 

 

Giżycko, dnia ………………. 2019 r.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.02.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Unrug-Wiszowaty
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 lutego 2019 15:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 595
05 marca 2019 14:12 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [img3051459090001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 15:10 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 lutego 2019 15:07 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [projekt_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)