Przetargi

MOSiR- przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r.                            z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw dla dzieci do lat 5.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku                                         przy  ul. Moniuszki 5  w dniu 27.02.2019  r. o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycko na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 535/2

Powierzchnia do zagospodarowania: 330 m²  /załącznik nr 1/

Teren dzierżawy nie posiada żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Na w/w terenie zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej i handlowej.

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę: 2 200,00 zł.  netto                    za cały okres dzierżawy.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona

o  należny podatek VAT. 

Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł.

na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222                               nie później niż do dnia  26.02.2019 r. z dopiskiem: „plac zabaw dla dzieci do lat 5”

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu                       i Rekreacji w Giżycku.

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone                  przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Terminy wniesienia czynszu dzierżawnego: 28.05.2019 r. oraz  30.05.2020 r. w dwóch równych ratach.

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem  niedopuszczenia                       do uczestniczenia w przetargu:

-    podać komisji przetargowej dane:

a)  w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek

    organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

 

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić  ewentualne pełnomocnictwo

    do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego

    rejestru,

 

-   złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi  w ogłoszeniu                                                   

    oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż do 28.05.2019 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, co nie wymaga uzasadnienia.

Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych                          z ewentualnym remontem przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733                                    – prowadzącego z ul. Gen. J. Zajączka przez tory kolejowe na teren  Plaży Miejskiej w Giżycku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.02.2019
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2019 14:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 596
27 lutego 2019 14:43 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [bip_plac_zabaw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2019 14:30 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_do_przetargu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2019 14:29 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [plac_zabaw_do_lat_5_mapka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)