Przetargi

Z A P R O S Z E N I E Zaproszenie na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stosownie do art. 50 i 51 oraz art. 59 i 60 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w zakresie wynikającym z wnoszonych do Urzędu

 

Z A P R O S Z E N I E

 

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, z późn. zm.).

 

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

 

 

Zaprasza do składania ofert na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. 1.     Przedmiotem zamówienia jest:

przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stosownie do art. 50 i 51 oraz art. 59 i 60 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w zakresie wynikającym z wnoszonych do Urzędu Miejskiego w Giżycku, w dniach od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodnie z umową, której projekt przedstawiono
w załączeniu do niniejszego zaproszenia.

 

 1. 2.     Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

- Cena: waga kryterium 80%

- Lata doświadczenia: waga kryterium 20%

 

 1. 3.     Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania

 

 1. 4.     Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

4.1. Kryterium: Cena oferty (C)

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 80 punktów.

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

 

Cp = 80 pkt. x (Co/Cb), gdzie:

 

 

Cp - ilość punktów badanej ceny oferty

Co – cena oferty najniższej

Cb – cena oferty badanej

 

4.2. Kryterium: lata doświadczenia (Ld)

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu świadczenia usług obejmujących swoim zakresem wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy zastrzegając, iż minimalny okres świadczenia usług obejmujący wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy wynosi 1 rok.

 

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium lata doświadczenia (Ld) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Lata doświadczenia: 

- 5 lata i więcej  – 20 punktów,

- 3 lata – 10 punktów ,

- 1 rok – 0 punktów.

 

Na potwierdzenie spełnienia kryterium: lata doświadczenia należy przedstawić oświadczenie ze wskazaniem w jakim okresie i dla jakiej jednostki były wykonywane projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

 

4.3. Wynik całkowity

Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów , tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

 

Po = Cp + Ld, gdzie:

 

 

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Ld - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Lata doświadczenia”

 

Cena wskazana w ofercie musi:

a)         być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;

b)         uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

 1. 5.     Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a)         Ofertę należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub pocztą elektroniczną na adres: agata.chojnowska@gizycko.pl do dnia 31.12.2018 r. do godz. 12.00.

b)       Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy. Ponadto powinna być opatrzona tytułem: Oferta na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

c)       Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

 1. 6.     Warunki udziału w postępowaniu:

a)         złożenie oferty w wyznaczonym terminie;

b)         oświadczenie, że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

c)         oświadczenie ze wskazaniem w jakim okresie i dla jakiej jednostki były wykonywane projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

 

 1. 7.     Termin związania ofertą:

            - 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

 1. 8.     Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gminy Miejskiej Giżycko.

 

 1. 9.     Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

 

 1. 10.      Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Agata Chojnowska                              tel. (87) 732 41 22                             

 

 1. 11.      Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)         swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zaproszenia do składania ofert lub uznania, że zaproszenie do składania ofert nie dało rezultatu,

b)        odwołania zaproszenia do składania ofert, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

c)         żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zaproszenia do składania ofert,

d)        zamknięcia zaproszenia do składania ofert bez dokonania wyboru oferty,

e)        zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)          wyłącznej interpretacji zapisów zaproszenia do składania ofert.

 

Załączniki:

1)       Formularz oferty,

2)       Wzór umowy.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.12.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 grudnia 2018 15:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 716
07 stycznia 2019 10:07 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 15:50 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.
17 grudnia 2018 15:50 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.