Przetargi

OBWIESZCZENIE NR 65/2016 - III Przetarg na sprzedaż nieruchomości (dz. 309, 308 i 173- Grajwo, Gmina Giżycko)

OBWIESZCZENIE NR 65/2016

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014.1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 1. Nieruchomość  niezabudowana położona w  Grajwie w Gminie Giżycko na terenie osiedla Mazury Residence w pobliżu Jeziora Niegocin oraz lotniska, oznaczona nr geodezyjnymi działek 309, 308 i 173 o łącznej pow.  5946m2,  opisana w KW OL1G/00021215/8;

Przeznaczenie: nieruchomość oznaczona symbolem 1MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Giżycko Nr XXIX/287/05 z dnia 12 sierpnia 2005 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 300.000,00 zł;

Wadium – 30.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin poprzednich  przetargów – 29.06.2016 r. 14.09.2016 r.

 Do ceny nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 Gmina Miejska Giżycko jako właściciel działki o nr geod. 149/25 położonej w obrębie Grajwo Gmina Giżycko z chwilą sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr geod. działek 308, 309 i 173 ustanowi na rzecz każdoczesnych właścicieli tej nieruchomości nieodpłatną służebność gruntową polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu wytyczoną drogą. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez ustanowioną na działkach o nr geod. 172, 305, 306/1 (obręb Grajwo) służebność gruntową polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu wytyczoną drogą zgodnie ze szkicem.

Na przedmiotowej nieruchomości nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne stanowiące własność Arna Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej, tj. na działce o nr geod. 308 linia elektroenergetyczna, linia wodociągowa i linia kanalizacyjna, na działce o nr geod. 309 linia kanalizacyjna. Arna Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o ustanowienie służebności przesyłowej dotyczącej korzystania przez spółkę z gruntu.

W granicy działki o nr geod. 309 ustawione jest złącze linii kablowej niskiego napięcia stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. W 2013 r. właściciel linii PGE Dystrybucja S.A.  złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o ustanowienie służebności przesyłu, służebność nie została ustanowiona. W 2016 r. w odpowiedzi na uzgodnienie sprzedaży nieruchomości, wniosek właściciela linii co do ustanowienia służebności przesyłu nie został ponowiony.

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Nieruchomość jest częściowo zadrzewiona i zakrzaczona. Ewentualnego usunięcia drzew i krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomość zostanie przekazana nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie jej do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 8 lutego 2017 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.

 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanejw Obwieszczeniu do dnia 3 lutego 2017 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.

 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 2114.

  Giżycko, dnia 29.12.2016 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2016-12-29
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2016 07:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 1295
30 grudnia 2016 07:51 (Arkadiusz Konc) - Dodanie załącznika [obw65c16.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2016 07:50 (Arkadiusz Konc) - Dodanie załącznika [obw6516b.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2016 07:49 (Arkadiusz Konc) - Dodanie załącznika [obw6516a.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)