Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn: „Utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Giżycko na portalu Atlas Warmii i Mazur”

Z A P R O S Z E N I E

 

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz .U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. z 2016 r. poz. 380, z późn. zm).

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

 

Zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania pn:

„Utworzenie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Giżycko na portalu Atlas Warmii i Mazur”

 

 

 1. 1.    Przedmiotem zamówienia jest:

- Zamieszczenie 21 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do Systemu Informacji Przestrzennej - Atlas Warmii i Mazur dostarczonych przez Zamawiającego w formatach określonych w załączniku nr 1.

- Zamieszczenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko do Systemu Informacji Przestrzennej - Atlas Warmii i Mazur dostarczonego przez Zamawiającego w formacie określonym w załączniku nr 1.

 

 1. 2.    Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia:

10.02.2017 r.

 

 1. 3.    Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

- Cena: waga kryterium 80 %

- termin wykonania: waga kryterium 20%

 

 1. 4.    Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania.

 

 1. 5.    Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

 

5.1. Cena oferty (C)

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 80 punktów.

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

        

Cp =               80 pkt. x (Co/Cb), gdzie:

 

Cp - ilość punktów badanej ceny oferty

Co – cena oferty najniższej

Cb – cena oferty badanej

 

5.2. Kryterium terminu

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego terminu realizacji zadania zastrzegając, iż maksymalny termin zakończenia zadania przypada na dzień 10 lutego 2017 r.

 

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium terminu (Tw) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Termin wykonania do: 

- 27 stycznia 2017 r. – 20 punktów,

- 3 lutego 2017 r. – 10 punktów ,

- 10 lutego 2017 r. – 0 punktów.

 

5.3. Wynik całkowity

Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów , tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

 

Po = Cp + Tw, gdzie:

 

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Tw - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin”

 

 

Cena wskazana w ofercie musi:

a)         być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;

b)         uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

 1. 6.    Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a)         Ofertę należy złożyć pocztą elektroniczną na adres: paulina.rakus@gizycko.pl do dnia 10.01.2017 r. do godz. 12:00.

b)       Oferta powinna być opatrzona tytułem: „Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej miasta Giżycko na portalu Atlas Warmii i Mazur”

c)        Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

 1. 7.    Warunki udziału w postępowaniu:

a)         złożenie oferty w wyznaczonym terminie;

 

 1. 8.    Termin związania ofertą:

           - 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

 1. 9.    Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

 

 1. 10.     Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Paulina Rakus                   tel. (87) 732 41 22                          

 

 1. 11.     Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)        swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b)        odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

c)         żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

d)        zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

e)        zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)          wyłącznej interpretacji zapisów Dokumentacji Przetargowej,

 

Załączniki:

1)       Formularz oferty,

2)       Wykaz formatów rysunków – załącznik nr 1,

3)       Wzór umowy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2016 14:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 1270
11 stycznia 2017 14:39 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [wyniki_do_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2016 14:36 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [zestawienie_mpzp.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2016 14:36 (Paulina Rakus) - Usunięcie załącznika [zestawienie_mpzp.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)