Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku

informacja o wyniku przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO

W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14                 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej.

(bez możliwości prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi)

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy

ul. Moniuszki 5  w dniu 20.01.2017 r.  o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu najmu poszczególnych lokali.

 

Do przetargu wyznaczony jest lokal nr 3 - pomieszczenie oznaczone numerem 0/19 o powierzchni 34,60 m2

Rozpoczęcie użytkowania lokalu – od 1 lutego 2017 roku.

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczna, lokalne c.o., telekomunikacyjna.

 

Lokal znajduje się w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14. Budynek główny stanowi cześć kompleksu portowego „EKOMARINA” przy jeziorze Niegocin i położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „kładki” (przejścia nadziemnego) łączącej centrum miasta Giżycka z nadbrzeżem jeziora Niegocin.

 

Czas trwania najmu – oznaczony na okres 3 lat

 

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu ustala się na kwotę 850,- zł

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 50 zł lub wielokrotność tej kwoty.

 

Wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona         o  należny podatek VAT.

 

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat                      z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, c.o.)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 w banku PEKAO S.A. w Giżycku nie później niż do dnia 20 stycznia 2017 r do godz. 09:00. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

 

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w  przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, 

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń,

- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko (tj. podatkami i opłatami lokalnymi, należnościami wynikającymi z innych stosunków prawnych zawartych z Gminą Miejską Giżycko, w tym z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych lub użytkowych).

 

 

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu :

 

1) Wpłaca kaucję pieniężną jako zabezpieczenia należności najemcy względem wynajmującego związanych ze stosunkiem najmu (w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto).

2) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu w zależności od statusu prawnego:

a) w przypadku osób fizycznych:

-   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-   kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta),

-  uczestnik przetargu nieprowadzący jeszcze działalności gospodarczej, zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione zaświadczenie (dokument) w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

b) w przypadku pozostałych podmiotów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6-miesięcy przed jego złożeniem),

3) W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach

od 1) do 2) osoba wygrywająca przetarg traci prawo do zawarcia umowy najmu.

 

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym i funkcjonalnym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.). W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym, a także projektem protokołu zdawczo-odbiorczego należy zgłosić się do portu pasażerskiego Ekomarina w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 ( biuro kierownika ),  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach

07:30 – 15:00.

 

Ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez najemcę działalności, będą przez niego dokonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego                         i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie                                   i na własny koszt.

 

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, nie później jednak niż do 31 stycznia 2017 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.

 

Najemca ma obowiązek wnoszenia należności za najem lokalu  od 1 lutego 2017 r.                          bez względu na zakres wykończenia lokali.

 

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu                             z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 

Ponadto Wynajmujący zastrzega prawo późniejszego zawarcia umowy najmu w przypadku nieudostępnienia lokalu przez obecnego najemcę.

 

Uwagi:

I. Czynsz najmu będzie płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Wynajmującego.

II. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem  :

 

www.bip.gizycko.pl  tel. kontaktowy : 509 805 635 ( Dariusz Klimaszewski )

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.12.2016
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 grudnia 2016 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 1148
23 stycznia 2017 13:03 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [gertis.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 stycznia 2017 12:58 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie zdjęcia [gertis.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 grudnia 2016 13:07 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [umowa_najmu_pom_w_ekomarinie_2017_rok_wzor_ramowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)