Przetargi

Obwieszczenie Nr 63/2016

OBWIESZCZENIE Nr 63/2016

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza I przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Lokal mieszkalny nr 5 znajdujący się w budynku wielorodzinnym położonym w Giżycku przy ul. Smętka 6, wraz z udziałem 15/1000 w elementach wspólnych budynku oraz udziałem 15/1000 w działce gruntu nr geod. 546/2 o pow. 281 m2 objęta księgą wieczystą nr OL1G/00022776/5;

Powierzchnia użytkowa lokalu: 14,96 m2;

Lokal składa się z 3 pomieszczeń: jednego pokoju, łazienki z wc oraz przedpokoju;

Cena wywoławcza nieruchomości:  38 796,00 zł;

Wadium: 3 900,00 zł;

Postąpienie: nie mniej niż 1 % ceny wywoławczej;

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu.

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 18 stycznia 2017 roku o godzinie 12:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121. Licytacje będą się odbywały w kolejności podanej w Obwieszczeniu. W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 13 stycznia 2017 r. (włącznie) na konto urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,
  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, telefon  87 732 41 11 wew. 2114.

 

Giżycko, dnia 01.12.2016 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.12.2016
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Borzymowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2016 13:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1154
16 grudnia 2016 13:27 (Jacek Markowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)