Przetargi

MOSiR-ogłszenie na 2-letnią dzierżawę terenu pod lokalizację sezonowego ogródka gastronomicznego typu "letnia kawiarena" zlokalizowanego na Plaży Miejskiej w Giżycku

OGŁOSZENIE

 NA 2-LETNIĄ DZIERŻAWĘ TERENU POD LOKALIZACJĘ SEZONOWEGO OGRÓDKA GASTRONOMICZNEGO TYPU ”LETNIA KAWIARENKA”, ZLOKALIZOWANEGO NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

Dyrektor ogłasza przetarg ustny nieograniczony  na 2-letnią dzierżawę terenu pod lokalizację sezonowego ogródka gastronomicznego  typu ”letnia kawiarenka”, zlokalizowanego na plaży miejskiej  w Giżycku.

Część nieruchomości oznaczonej nr geod. działki 312/18, opisanej w KW OL1G/00026017/5 opisanej                     położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej.

Szczegółowy opis działki zawiera załącznik graficzny nr 1

Przeznaczenie- lokalizacja ogródka gastronomicznego typu  „letnia kawiarenka” nr 6  o powierzchni 900 m²                          z możliwością usytuowania  tymczasowych obiektów budowlanych w okresie od maja do września każdego roku okresu obowiązywania umowy dzierżawy.

Okres trwania dzierżawy - od 1 lutego 2017 r. do 30 września 2018 r.

Wadium – 10 000,00 zł. 

Czynsz dzierżawny za cały okres dzierżawy ogródka gastronomicznego nr 6 – nie mniejszy niż 88 000,00zł. netto.


Przygotowanie terenu w tym wszelkie podłączenia do infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego                               i naziemnego terenu (energia, woda i kanalizacja) odbędą się na koszt dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą być uzgodnione z wydzierżawiającym. 

Dzierżawca winien wystąpić do PWiK Sp. z o.o. w Giżycku, PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok, Rejon Energetyczny Ełk o wydanie warunków podłączenia do w/w mediów
Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego               w Giżycku, oraz wszelkie wymagane prawem pozwolenia.
Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie opłat za dostawę mediów.

Przetarg będzie miał charakter dwuetapowy.

 I etap

Dzierżawca składa ofertę, która  powinna zawierać:
1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub adres lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osób prawnych należy załączyć aktualny dokument rejestrowy potwierdzający reprezentację);
2. Datę sporządzenia oferty;
3. Dowód uiszczenia wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu;
4. Oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
5. Propozycję zagospodarowania terenu;
6. Rozwiązanie architektoniczne obiektu (rysunek lub zdjęcie), oraz ewentualne projektowane przyłącza wodno kanalizacyjne i energetyczne.

Oferty z dopiskiem letnia kawiarenka należy składać  w zamkniętych kopertach w sekretariacie MOSiR Giżycko                    w terminie do 28.12.2016 r. do godz. 10.00 /włącznie/.

Komisja przetargowa do dnia  03.01.2017 r. sprawdzi złożone oferty, czy spełniają wszystkie kryteria zamieszczone   w ogłoszeniu oraz rozwiązania architektoniczne obiektu wraz z  propozycją zagospodarowania dzierżawionego terenu.

Oferenci, którzy zostaną  pozytywnie zweryfikowani będą mogli przystąpić do II etapu przetargu.

 

II etap

II etap przetargu odbędzie się  w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Giżycku, ul. 1 Maja 14                              w dniu 09.01.2017 r. o godz. 10.00  i będzie miał formę ustnej licytacji czynszu netto.

Postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł. lub wielokrotność tej kwoty.

 

 

Uwagi:

1. Obiekty dwu i wielokondygnacyjne zamieszczone w koncepcji zagospodarowania  dzierżawionego  

    terenu nie zostaną dopuszczone do II etapu przetargu.

 

2. Na przedmiocie dzierżawy zastrzega się ograniczenia  w zakresie  emisji hałasów (głośniej muzyki

    lub innych dźwięków) między godz. 22.00 a 6.00. Szczegóły w tym zakresie określi umowa 

    dzierżawy  przewidująca  m.in. karę umowną za przekroczenie norm emisji hałasu.

 

3. Wynajmujący informuje, że w obrębie działki nr geod.312/14 mogą trwać prace budowlane

    ograniczające dostęp do linii brzegowej jeziora Niegocin, z tego tytułu Dzierżawca nie będzie 

    zgłaszał roszczeń.

 

4. Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych         

    z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 –   

    prowadzącego z ul. Wyzwolenia przez tory kolejowe na teren plaży miejskiej w Giżycku.

 

5. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie osoby nie posiadające zadłużenia wobec Gminy Miejskiej 

    Giżycko.


6.Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
    w ogłoszeniu do dnia 27.12.2016 r.  na konto Pekao SA O/GIŻYCKO

    95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków

    na konto MOSiR w  Giżycku.


7. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym

     uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy

    dzierżawy.


8. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca ogródka nie stawi się do zawarcia umowy

     bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Dyrektor  może odstąpić   

     od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


9. Wpłata rocznego czynszu dzierżawnego pomniejszonego o wadium i powiększonego o podatek

     VAT przez uczestnika, który wygra przetarg będzie dokonywana z góry w terminie do 31 marca

     2017r. oraz 31 marca 2018 roku (w II równych ratach).


10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyn.

     Dyrektor MOSiR  może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, a wpłacone wadium

     zostanie zwrócone.

 

11. Bliższe informacje na temat przetargu oraz informacje techniczne dotyczące przedmiotu dzierżawy

       udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku  (11-500 Giżycko, ul. Moniuszki 5,  

       tel. 0 87 429 27 53)

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.12.2016
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 grudnia 2016 12:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 1522
11 stycznia 2017 09:48 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [ogrodek_6.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2016 08:06 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 grudnia 2016 12:11 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)