Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”

                           DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro

do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych

 na podstawie art. 4 pkt. 8

 

 

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na  szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”  

 


Zamawiający :

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

 

                                                

 

 

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

 

 1. Informacje wprowadzające.
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Termin wykonania zamówienia.
  2. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
   1. Opis sposobu przygotowania oferty.
   2. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.
   3. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.
   4. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.
   5. Postanowienia końcowe.
   6. Załączniki do Dokumentacji Przetargowej.

 

 

1.     INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na  szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”.

§   Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszej dokumentacji przetargowej z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

§   Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.   – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

1.2    Użyte w Dokumentacji terminy mają następujące znaczenie:

·       „Zamawiający” – Gmina Miejska Giżycko,

·       „Dokumentacja” – Dokumentacja Przetargowa postępowania o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 na wykonanie zamówienia pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na  szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”,

·       „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Dokumentacji Przetargowej,

·        „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany w punkcie 2,

·       „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.   

1.3    Dane Zamawiającego:

Gmina Miejska Giżycko,

al. 1 Maja 14

11 – 500 Giżycko

 

dokładny adres do korespondencji:                            Urząd Miejski w Giżycku

                                                                                    al. 1 Maja 14

                                                                                    11 – 500 Giżycko

faks do korespondencji w sprawie Zamówienia:               87 428 52 41

telefon                                                                                87 73 24 144/120/

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: karol.walinowicz@gizycko.pl

2.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na  szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” w zakresie branży budowlanej.

 

 1. 3.       TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1    Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 2 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia przetargu.

3.2    Termin wykonania zamówienia:

    - rozpoczęcie: w dniu podpisania umowy

    - zakończenie: do zakończenia robót budowlanych prowadzonych na podstawie umowy Nr WPI.60.2016.

4.       INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW.

4.1    Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej zbiorczo „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie.

4.2    Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą telefaksu (na numer wskazany w punkcie 1.3) lub drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w punkcie 1.3). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

4.3   Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 

Karol Walinowicz                  -           Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji

Urzędu Miejskiego w Giżycku

tel. 798 612 935   

5.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1  Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.2  Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione. Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

5.3  Na ofertę składają się następujące dokumenty:

Wypełniony Formularz oferty cenowej – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.

5.4   Oferta winna być oznaczona napisem: „Oferta na Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Przebudowa nabrzeża jeziora Niegocin na odcinku od basenu MBSW do molo w ramach projektu Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na  szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „ Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”.

6.       MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

6.1  Termin składania ofert upływa dnia 27.12.2016 r. o godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

6.2  Oferty należy wysłać na adres e-mail:              karol.walinowicz@gizycko.pl

                                              

 

6.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.12.2016 r. o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego,  pok. 114.

6.4   Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym  Wykonawcom na ich wniosek.

    7.         OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 % :

Ocena oferty będzie dokonana wg następującej formuły:

                        cena brutto oferty najtańszej

      Pc  =           cena brutto oferty badanej                 x 100 pkt

      gdzie Pc – punkty za oferowaną cenę brutto ( max. 100 pkt.)

8.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE    PO WYBORZE OFERTY

8.1   W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

8.2  Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  z dokumentów załączonych do oferty.

9.       POSTANOWIENIA KOŃCOWE:      

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.

2) odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

3) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,

4) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

5) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu,

6) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

7) odrzucenia oferty Wykonawcy z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy.

Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu  składania ofert.

 1. 10.    ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ:

Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej.

Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2016 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 1337
29 grudnia 2016 10:09 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [obwieszczenie_do_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2016 15:44 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2016 15:44 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [3_dokumentacja_przetargowa__inspktor.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)