Przetargi

Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury /termin składania ofert do 30.12.2016 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.gizyckiecentrumkultury.pl


Ogłoszenie nr 366812 - 2016 z dnia 2016-12-14 r.

Giżycko: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Giżyckie Centrum Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 68741600000,
ul. Konarskiego  8, 11500   Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 0-87 428 43 26,
e-mail dorotalabuz@wp.pl, faks 0-87 428 16 37. Adres strony internetowej (URL): gizyckiecentrumkultury.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
www.gizyckiecentrumkultury.pl

 Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.gizyckiecentrumkultury.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 

pisemnie
Adres: 
11-500 Giżycko, ul. Sikorskiego 3c (II piętro, pok. 28)

 Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury
Numer referencyjny: GCK/PN/2/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

 II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dokończenie robót budowlanych realizowanych w ramach zadania
pn. „Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury”.

Przedmiotowy budynek znajduje się przy ul. Konarskiego 8, na działce nr 466/12.

a) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z:

- specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

- dokumentacją techniczną (projekt budowlany, opracowanie Przebudowa budynku GCK stan obecny
i projektowany, projekt wnętrz),

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

- przedmiarem robót,

- obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, przepisami itp.

- umową;

 b) zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów,

 c) opracowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu robót budowlanych,

d) zajęcia pasów drogowych, wejścia w obce działki,

e) sporządzenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W przypadku powstania niedających się pogodzić niezgodności o charakterze technicznym – podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu – jest przede wszystkim projekt budowlany.

W następnej kolejności należy opierać się na dokumentacji obrazującej stan istniejący i projektowany, specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót, przedmiarze robót. Powyższe dokumenty należy wykorzystywać do wyceny robót w przypadku, gdy dokument nadrzędny nie zawiera wyjaśnień.

UWAGA! W ramach realizacji zadania Zamawiający przekaże Wykonawcy materiały do wbudowania, zamontowania - stanowiące własność Zamawiającego - zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik dokumentacji branży elektrycznej,

Uwagi:

a) Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia terenu budowy dla innych podmiotów realizujących roboty budowlane w sali widowiskowej w zakresie kinotechniki, techniki scenicznej, elektroakustyki, akustyki oraz sali nagrań w zakresie wykonania okładzin akustycznych.

b) Wykonawca zobowiązany będzie do koordynowania swoich robót budowlanych z Wykonawcami realizującymi roboty budowlane w zakresie: kinotechniki, techniki scenicznej, elektroakustyki, akustyki. Zasady koordynacji będą omawiane na naradach koordynacyjnych, ustalenia z narad będą wiążące dla każdej ze stron.

c) Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt wizji w terenie oraz dokonać pomiarów i oględzin obiektów niezbędnych do realizacji zadania przed złożeniem oferty.

d) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazano patenty, znaki towarowe, pochodzenie określające parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia
o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

1.Zakres zamówienia obejmuje:

a. remont istniejących klatek schodowych,

b. uzupełnienie ścian działowych,

c. wymiana i wykonanie nowych tynków

d. wykonanie powłok malarskich,

e. ułożenie tapet,

f. wymiana podłóg,

g. roboty dekarskie,

h. zagospodarowanie terenu,

i. wykonanie schodów zewnętrznych wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych,

j. ułożenie posadzek z wykładzin i okładzin ceramicznych

k. wybudowanie sanitariatów wraz z instalacją wod – kan,

l. sprawdzenie ciągłości instalacji elektrycznych, wod-kan,

m. montaż osprzętu instalacji elektrycznych,

n. montaż armatury sanitarnej,

o. montaż doświetli w piwnicy i klap dymowych,

p. wymiana stolarki drzwiowej,

q. regulacja istniejącej stolarki okiennej,

r. wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

s. wymiana czerpni i wyrzutni wentylacyjnej,

2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności wymienione w ust. 1. lit a) – i).

2.1. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności w zakresie jak wyżej, będą zatrudnieni na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 r.,
poz. 1666 z późn. zm.).

2.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Kopie umów powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania).

2.3. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks Pracy, umową cywilnoprawną. 2.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności,
w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek
i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 2.5. Powyższy wymóg określony w punkcie 2 dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace (art. 29 ust. 3a ustawy).


II.5) Główny kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:45310000-3, 45332000-3, 45331200-8, 45320000-6, 45431100-8, 45442100-8, 45450000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 100


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków:

a) kadra techniczna:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówieni,
tj.:

- osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń – kierownik budowy;

- osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik robót branżowych;

 - osobą, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót branżowych.

Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 poz. 290 ze zm) oraz w Rozporządzeniu Ministra Transportu Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2008 r. Nr 63,
poz. 394) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.

Wstępna ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę Załącznika nr 4 do SIWZ – Potencjał kadrowy.

b)zdolność zawodowa:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia w sytuacji, kiedy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane.

Przez zadanie odpowiadające rodzajem robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia, należy rozumieć wykonanie minimum po jednym zadaniu polegającym na:

a) wykonaniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej o wydajności min. 8000m3/h;

b) wykonaniu, remoncie, przebudowie lub modernizacji budynku, o wartości minimum 300 000 PLN brutto.

 

Zamawiający uzna równie, że Wykonawca spełnia warunek zdolności zawodowej, jeżeli wykaże on, że w ramach realizacji zadania - wykonania, remontu, przebudowy lub modernizacji budynku, o wartości minimum 300 000 PLN brutto (lit. b) - wykonał wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną o wydajności min. 8000 m3/h (lit. a). Wstępna ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wstępnego oświadczenia Wykonawcy, zgodnie
z Załącznikiem nr 2 do SIWZ.

Następnie na podstawie wypełnionego przez wybranego Wykonawcę załącznika nr 3 do SIWZ - „wykazu robót budowlanych”. Do przedmiotowego Załącznika nr 3 do SIWZ należy dołączyć dowody określające, że wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 

Informacje dodatkowe:

 III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ 

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt. 3) SIWZ. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX ust. 7 pkt 3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w Rozdziale IX ust. 7 pkt 3) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby z zachowaniem terminów ich wystawienia.

 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - zgodnie
z załącznikiem nr 3 do SIWZ.

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 


III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ,

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia zgodnie
z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ,

3) Dokument potwierdzający wniesienie wadium,

4) Pisemne zobowiązania lub inne dokumenty w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika, oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty.

6) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców - podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 złotych /słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. najpóźniej do dnia i godziny określonej w punkcie 5 Rozdziału XIV SIWZ.

3. Wadium może by wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

3.1. pieniądzu;

3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3.3. gwarancjach bankowych;

3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego, tj.: Konto Bankowe: 73 1240 5787 1111 0010 5873 0596 BANK Pekao SA. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, jakiego zadania wadium dotyczy. Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

5. W zależności od wybranej formy wadium (ust.3 pkt 3.2 - 3.5) – zaleca się kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium dołączyć do oferty, a oryginał należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
W przypadku braku możliwości dostarczenia oryginału do kasy Zamawiającego, oryginał dokumentu należy umieścić w kopercie wraz z ofertą.

6. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia wadium, winna spełniać co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia wykonawcy):

1) ustalać beneficjenta gwarancji, tj. Giżyckie Centrum Kultury z siedzibą w Giżycku, ul. Konarskiego 8.

2) określać kwotę gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ),

3) określać termin ważności (wynikający z SIWZ),

4) określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ),

5) musi zawierać klauzule gwarantujące bezwarunkową wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp, tj. być gwarancją nieodwoływalną, bezwarunkową, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:

a) gdy wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy; (art. 46 ust.5 ustawy pzp)

6) być gwarancją nieodwoływalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium
w przypadku gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; (art.46 ust.4a ustawy pzp).

7) Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację, np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).

7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

8. Wadium musi obejmować cały okres związania z ofertą.

9. Zwrot wadium:

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza;

2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie niniejszego zamówienia;

3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

4) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. Zaleca się wskazanie w ofercie nr rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu.

10. Utrata wadium:

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

 b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym paragrafie dotyczą również przedłużania ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

12. Zamawiający odrzuci ofertę z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców  


Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 


Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

nie 
Informacje dodatkowe: 


Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60

okres rękojmi

20

okres terminu zakończenia zadania

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 


Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 


Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 


Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 


Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: 


Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.4) Licytacja elektroniczna 


Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu

   


Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 


Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 


Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

1. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytułu:

1) ustawowej zmiany podatku VAT,

2) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

4) w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

5) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

2. Zmiana terminu wykonania z tytułu:

1) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień, odmowa wydania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń organów I instancji, wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udokumentować przyczyny, zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) Umowy,

2) konieczności wprowadzenia zmian projektowych,

3) wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych uwidocznionych w trakcie robót budowlanych,

4) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

5) konieczności zlecenia robót dodatkowych,

6) w przypadku wystąpienia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

7) zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna),

8) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych
w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

9) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

3. Inne zmiany:

1) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ,

2) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, że wykona umowę osobiście w zakresie SIWZ,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego,

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych oraz finansowania. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 5.Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej – aneksu do umowy. 


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 30/12/2016, godzina: 10:00,

 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
PLN

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

                                                                                                       (-) Marta Dąbrowska 


                                                                                                  Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Link do dokumentacji przetargowej: 

http://www.gizycko.pl/dokumentacja_gck/dokumentacja_projektowa.rar

 

 

  

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.12.2016
Dokument wytworzony przez: Giżyckie Centrum Kultury
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marta Dąbrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 grudnia 2016 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Tafil
Ilość wyświetleń: 2142
12 stycznia 2017 11:08 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [sprostowanie_omylki_pisarskiej_w_ogloszeniu_o_wyborze_oferty_najkorzy stniejszej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 stycznia 2017 15:45 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2016 13:44 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)