Przetargi

Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2017

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gizycko.pl


Giżycko: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2015 - 30.06.2017
Numer ogłoszenia: 134542 - 2015; data zamieszczenia: 03.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta Giżycka w okresie od 01.07.2015 - 30.06.2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

I. Organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem gminnym zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa
i standardami zawodowymi oraz zgodnie z etyką zawodową w odniesieniu do następujących nieruchomości:

Zakres 1:

Budynki mieszkalne i użytkowe (wraz z lokalami) oraz tereny posesji wraz z istniejącą zabudową gospodarczą (składy, garaże), infrastrukturą techniczną, obiektami zieleni
i małej architektury.

Zakres 2.

Komunalne lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych wraz
z przynależnymi piwnicami oraz tereny posesji wraz z istniejącą zabudową gospodarczą (składy, garaże), infrastrukturą techniczną, obiektami zieleni i małej architektury. Zakres ten nie będzie obejmował zadań dotyczących zarządzania częściami wspólnymi
w nieruchomościach wspólnot mieszkaniowych wynikających z przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali.

Zakres 3.

Składy, garaże oraz przynależne do nich tereny posesji. - 98 garaży i 344 składów Zakres 4.

Budynek Urzędu Miejskiego w Giżycku (al. 1 Maja 14) oraz budynek gospodarczy
i budynek garażowy. - Budynek Urzędu Miejskiego - powierzchnia użytkowa 2355,37m2 - budynek gospodarczy - powierzchnia użytkowa 143,00m2 - budynek garażowy
(5 garaży) - powierzchnia użytkowa 79,00m2 Łączna powierzchnia zakresu - 2577,37m2 Zakres 5.

Budynek byłego kina Fala (Plac Grunwaldzki 2) - nieruchomość obecnie nie użytkowana - powierzchnia użytkowa obiektu 1159,00m2 Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (powierzchni nieruchomości) z zakresu 1,2,3 określone są
w załącznikach: nr 1, nr 2 , nr 3 i nr 4 do specyfikacji. Ogólna informacja o przedmiocie zamówienia na dzień 30.04.2015r.: - łączna powierzchnia użytkowa wszystkich lokali Gminy Miejskiej Giżycko: 39 066,00m2 (652 mieszkania i 97 lokali użytkowych - łącznie
z lokalami gospodarczymi) w tym: 18 190,65m2 - w budynkach komunalnych (282 mieszkania, 73 lokali użytkowych) 20 875,35m2 - w budynkach wspólnot mieszkaniowych (370 mieszkań, 24 lokale użytkowe) - powierzchnia garaży : 1565,36m2 (98 garaży) - powierzchnia składów : 3263,56m (344 składy) - powierzchnia Urzędu Miejskiego wraz
z budynkami gospodarczo - garażowymi - 2577,37m2 - powierzchnia budynku byłego kina fala - 1159,00m2 powierzchnia przydomowych ogródków - 3576m2 - 24 umowy na ogródki - powierzchnia posesji przynależnych do zabudowanych nieruchomości: około 131 446m2. Uwaga: Przedmiot zamówienia, tj. ogólna powierzchnia użytkowa zasobów komunalnych, powierzchnia zabudowy gospodarczej, posesji może w okresie trwania umowy ulec zmniejszeniu wskutek np. zbycia mienia miejskiego, rozbiórki, wykonanej inwentaryzacji, itp., wówczas zmianie ulegnie zakres zamówienia, a tym samym wynagrodzenie zostanie stosownie pomniejszone według obowiązującej jednostkowej stawki. W przypadku zwiększenia przedmiotu umowy Zamawiający przewiduje prawo udzielenia zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6 - Prawa zamówień publicznych. Informacja: W 2013 roku powierzchnia stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzenia uległa zmniejszeniu w sumie o ok. 1268m2 (w tym 24 lokali mieszkalnych) - sprzedaż W 2014 roku powierzchnia stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzenia uległa zmniejszeniu w sumie o ok. 980m2 (w tym 20 lokali mieszkalnych) W 2015 roku do dnia 30 kwietnia powierzchnia stanowiąca podstawę naliczania wynagrodzenia uległa zmniejszeniu w sumie o ok. 33m2 (w tym 1 lokal mieszkalny) - sprzedaż..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 10% wartości zamówienia. Nieruchomości zabudowane, których Gmina Miejska Giżycko może stać się właścicielem w okresie realizacji usługi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3, 70.30.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 9.000,00 zł /dziewięć tysięcy złotych/. Wadium można wnieść w formie określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych art. 45 ust. 6 pkt. 1) - 5), tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko Nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508 Rozpatrywane będą tylko te oferty, na które zostanie wniesione wadium. (Dowód wniesienia wadium powinien znajdować się w ofercie). W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu stanowiącego wadium należy złożyć wraz z ofertą (w opakowaniu oferty), przy czym Zamawiający zaleca, aby dokument ten nie był trwale połączony z ofertą, ponieważ po otwarciu oferty zostanie on zdeponowany przez Zamawiającego w Kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwrot wadium Wykonawcy wybranemu do wykonania zamówienia nastąpi po zawarciu umowy. W przypadku niepodpisania umowy z winy Wykonawcy wadium nie podlega zwrotowi.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert przez minimum 12 miesięcy zarządzał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych zarządza, nieprzerwanie budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 8 000m2

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieni

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni uczestnictwo
w wykonaniu zamówienia osób uprawnionych do wykonywania niżej wymienionych funkcji, tzn.:

a) Osoby posiadającej co najmniej pięcioletnią praktykę zawodową w zarządzaniu
i administrowaniu budynkami mieszkalnymi o powierzchni tych budynków nie mniejszej niż 8 000,00 m2, nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy, spełniającą wymogi dotyczące posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych i niekaralności

b) Osoby posiadającej certyfikat księgowy, bądź odpowiednio świadectwo kwalifikacyjne potwierdzające spełnianie wymogów kwalifikacyjnych określonych dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe - główny księgowy,

c) Osoby upoważnionej stosownym dokumentem do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, będącej czynnym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - inspektor nadzoru inwestorskiego, d) Osoby upoważnionej stosownym dokumentem do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, będącej czynnym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - inspektor nadzoru inwestorskiego,

e) Osoby upoważnionej stosownym dokumentem do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń, będącej czynnym członkiem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - inspektor nadzoru inwestorskiego.

 

UWAGA: Użyte w punktach c), d) i e) określenie bez ograniczeń należy odnosić do zakresu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie odpowiadającego zakresowi zawartemu w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 roku poz. 1278). Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późn. zmianami) oraz ustawy
z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 z późn. zmianami)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający żąda, by Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załączyć :

- oświadczenie z ilu stron składa się oferta,

- dowód wniesienia wadium

- pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1      - Cena – 99

2      2 - termin płatności – 1

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

a. Zmiany zakresu podwykonawstwa

b. Zmiany ustawowej podatku od towarów i usług

c. Zmiany przepisów w oparciu, o które ustalono zakres obowiązków Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Mienia, Referat Gospodarki Nieruchomościami (pok. 203) Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.06.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2015 15:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 3096
30 czerwca 2015 13:09 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [sprostowanie_ogloszenia_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 czerwca 2015 09:01 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 czerwca 2015 15:49 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_6_siwz_lista_podmiotow_nalezacych_do_grupy_kapialowej.do cx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)