Przetargi

Obwieszczenie Nr 60/2014 w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Targowy/


OBWIESZCZENIE NR 60/2014

 


Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg  ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony stanowisk handlowych położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2.


 1.        Stanowisko  handlowe nr 24 o  powierzchni  9m2  wydzielone z  wiaty targowiska wraz z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2opisanej w KW OL1G/00014722/3, położone na Placu Targowym w Giżycku, na terenie sekcji nr 2 gdzie - zgodnie z regulaminem targowiska „Mój Rynek” - jest prowadzona sprzedaż pozostałych towarów;

Wartość stanowiska handlowego – 10.980 zł;

Stanowisko wyposażone jest w przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektroenergetyczne.
W przypadku korzystania z mediów Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy na ich dostawę we własnym zakresie.

Istnieje możliwość zabudowy stanowiska handlowego. Projekt zabudowy  będzie podlegał akceptacji przez Wydzierżawiającego.

Przeznaczenie: prowadzenie działalności handlowej;

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu: 380,00 zł;

Wadium: 1.900,00zł;

Postąpienie minimalne: 10,00zł;

 

2.        Stanowisko  handlowe nr 38 o  powierzchni  9m2  wydzielone z  wiaty targowiska wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2opisanej w KW OL1G/00014722/3, położone na Placu Targowym w Giżycku, na terenie sekcji nr 1 gdzie - zgodnie z regulaminem targowiska „Mój Rynek” - jest  prowadzona wyłącznie sprzedaż produktów rolno-spożywczych;

Wartość stanowiska handlowego – 10.980 zł;

Stanowisko wyposażone jest w przyłącze wodno-kanalizacyjne i elektroenergetyczne.
W przypadku korzystania z mediów Dzierżawca będzie zobowiązany do zawarcia umowy na ich dostawę we własnym zakresie.

Istnieje możliwość zabudowy stanowiska handlowego. Projekt zabudowy  będzie podlegał akceptacji przez Wydzierżawiającego.

Przeznaczenie: prowadzenie działalności handlowej;

Wywoławcza miesięczna stawka czynszu: 380,00 zł;

Wadium: 2.000,00zł;

Postąpienie minimalne: 10,00zł;

 

Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054
ze zmian.)
zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości, od budowli oraz opłat za dostawę mediów.

Dzierżawcy stanowisk handlowych nr 24 i 38  są zobowiązani do stosowania postanowień regulaminu targowiska przyjętego uchwałą nr XXXIX/88/2013 Rady Miejskiej w Giżycku
z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia  regulaminu targowiska „Mój Rynek”.

Przygotowanie terenu w tym wszelkie podłączenia do infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu (energia, woda i kanalizacja) odbędą się na koszt dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą być uzgodnione z wydzierżawiającym.  

Dzierżawca będzie zobowiązany do  uzyskania przewidzianych prawem uzgodnień i pozwoleń w tym przewidzianych prawem budowlanym. Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na dzierżawę w/w stanowiska odbędzie się w  dniu  17  grudnia 2014  roku,   
  o    godzinie  10:00
    w    budynku   Urzędu  Miejskiego  w Giżycku  w pokoju 111, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu. Licytację będą się odbywały w kolejności podanej
  w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Osoby przystępujące   do  przetargu  winny   wpłacić   wadium  w  wysokości  podanej  
  w Obwieszczeniu do dnia 12 grudnia 2014 r. (włącznie) w kasie Urzędu  Miejskiego  w Giżycku lub na konto PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem z poświadczonym notarialnie podpisem.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 6. Wpłata wylicytowanego czynszu dzierżawnego powiększonego o podatek VAT będzie się odbywała do ostatniego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy, której data zawarcia zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
 7. Czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy maksymalnie
  o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów
  i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku, gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
 8. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 9. Strony umowy dzierżawy mogą rozwiązać umowę za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów,
  a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14, natomiast informacje techniczne dotyczące przedmiotu dzierżawy udziela Zarządca targowiska - KOMA Sp. z o.o. Sp. k. (19-300 Ełk,
  ul. Sikorskiego 19C, tel. 512 757 522).

 

 

Giżycko, dnia 27.11.2014 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 27.11.2014
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2014 14:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1530
16 stycznia 2015 15:33 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [info__plac_targ_38.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 stycznia 2015 15:32 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [info__plac_targ_24.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2014 14:50 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [obw6014.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)