Przetargi

Remont oznakowania ulic w Giżycku w latach 2015 – 2016

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. euro

na wykonanie zamówienia:

„Remont oznakowania ulic w Giżycku w latach 2015 – 2016”

wspólny słownik zamówień (CPV) – 

 45233290-8  instalowanie znaków drogowych,

 45233221-4  malowanie nawierzchni,

 45233270-2  malowanie nawierzchni parkingów,

 45233292-2  instalowanie urządzeń ochronnych, 

  • Zamówienie dotyczy oznakowania ulic, którego orientacyjny zakres napraw w skali 1 roku, zawiera: 

Zakres 1: remont i montaż oznakowania dróg wewnętrznych i gminnych  - 60 szt.,

Zakres 2: remont i montaż oznakowania informacji turystycznej /średnia pow. 0,24 m2/   - 5 szt./ 1,20 m2,

Zakres 3: remont /w tym wymiany słupków/ i montaż nowych tabliczek z nazwami ulic - 20 szt.,

Zakres 4: remont i montaż barier łańcuchowych oraz barier typ. „olsztyński’  - 6 m,                      

Zakres 5: oznakowanie poziome dróg gminnych i wewnętrznych - 150 m2,

Zakres 6: montaż progów zwalniających  - 1 szt./5,00 m,

           

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie od dnia 01 stycznia 2015 r.. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat do dnia 31 grudnia 2016 r..
  • Termin składania ofert upływa dnia 12 grudnia 2014 r. o godz. 12.00.
  • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2014 r., o godz. 12.10. w siedzibie Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego, pok. 114.                                   
  • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.
  • Zawartość oferty:
  • Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej, z podaniem cen jednostkowych do kosztorysowania – powiększonych o należny podatek VAT        (kolumna – Cena jednostkowa /brutto/), „Wzór umowy” podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3,

- oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne                            i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

- oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności drogowej lub konstrukcyjno budowlanej  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

- Wykaz zrealizowanych zamówień w latach 2012 – 2014 o podobnym charakterze do przetargowego                                 przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 4 do dokumentacji przetargowej, z określeniem                    ich wartości i zakresu,  

- oświadczenie, że Wykonawca dostarczy znaki drogowe, które będą spełniać wszelkie wymogi jakościowe dopuszczające je do użycia zgodnie ze Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach, Załączniki nr 1-4 do Roz. MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r. Nr 220, poz. 2181), 

- oświadczenie, że Wykonawca wykona wszystkie prace zgodnie z Roz. MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,

- oświadczenie, że Wykonawca posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony na kwotę min. 10 000,00 PLN od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Dopuszcza się załączenie w ofercie promesy polisy lub promesy innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającej, że Wykonawca zostanie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wymaganą w dokumentacji przetargowej kwotę, z zastrzeżeniem, że wybrany Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy ma obowiązek przedstawienia stosownego dokumentu.

Róża Cudzanowska  –  Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku  tel. 0 87 73 24 122 lub 0 87 73 24 120.

                                                                                             

  Z up. Burmistrza Miasta

       /-/           

     Paweł Czacharowski

Zastępca Burmistrza Miasta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.12.20114 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2014 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1508
18 grudnia 2014 15:15 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_znaki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2014 12:49 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [dokumentacja_przetargowa.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2014 12:47 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)