Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości / kaplica na cmentarzu komunalnym Al. 1 Maja/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 dotyczącego dzierżawy budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na cmentarzu komunalnym przy al. 1 Maja  

 

Na podstawie art. 37 ust. 4, art. 38 i następnych ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę budynku przedpogrzebowego położonego w Giżycku na Cmentarzu Komunalnym przy al. 1 Maja,

 

     Przedmiotem przetargu jest dzierżawa wolnostojącego budynku przedpogrzebowego  o łącznej powierzchni użytkowej 42,16 m2 składającego się z dwóch pomieszczeń. Budynek wyposażony jest w przyłącze elektryczne oraz wodno – kanalizacyjne.

      Sposób wykorzystania budynku po zawarciu umowy dzierżawy - budynek może być wykorzystywany wyłącznie do celów przedpogrzebowych. Dzierżawca będzie miał obowiązek prowadzenia i wyposażenia budynku przedpogrzebowego w taki sposób, aby jednocześnie spełniał on funkcję „kostnicy miejskiej”

     Okres obowiązywania umowy dzierżawy - 3 lata.

     Niezależnie od opłacania czynszu dzierżawnego dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości oraz bieżących kosztów eksploatacyjnych dzierżawionego budynku. Ponadto dzierżawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia bieżącej konserwacji oraz remontów dzierżawionej nieruchomości.

Koszty poniesione przez dzierżawcę tytułem remontu i wyposażenia budynku, nie będą podlegały rozliczeniu (zwrotowi)  z wydzierżawiającym.

Pozostałe prawa i obowiązki dzierżawcy będzie określać umowa

     Wysokość stawki wyjściowej do przetargu ustala się na kwotę 15,00 zł za m2/miesięcznie plus podatek VAT w wysokości 23% .

Stawki czynszu ustalone w trybie przetargowym są obowiązujące przez jeden rok, a po jego upływie wysokość czynszu może podlegać waloryzacji stosownie do wskaźnika wzrostu cen i usług za rok poprzedzający.

Opłaty czynszowe wnoszone są z góry do 15 dnia miesiąca.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.12.2013r. o godz. 1000 w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 213.

Przystępujący do przetargu przed jego rozpoczęciem powinien pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

1) podać komisji dane:

- w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

- w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę/firmę i siedzibę , nr NIP;

2) okazać komisji dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a licytanci inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru;

3) przedłożyć oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań finansowych wobec miasta Giżycko.

4) oryginalny dowód wniesienia wadium w wysokości 1000zł (tysiąc złotych).

Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330 BGŻ. Wymóg skuteczności wniesienia wadium w terminie oznacza, iż do dnia 17 grudnia 2013 r. kwota wadium powinna się znajdować na koncie Urzędu Miejskiego w Giżycku. Uczestnikowi przetargu, wygrywającemu przetarg, wadium zostanie zwrócone po podpisaniu umowy dzierżawy. W przypadku niepodpisania umowy z winy wygrywającego przetarg wadium zostanie zatrzymane i przechodzi na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone nie później niż w ciągu 9 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 

     Informacji nt. przetargu oraz warunków przyszłej umowy dzierżawy udziela Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku tel. (087) 7324118 pok. 213.

Burmistrz Miasta Giżycka zastrzega prawo odwołania przetargu bez podania przyczyn.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.12.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2013 10:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1400
13 grudnia 2013 10:24 (Jacek Markowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)