Przetargi

Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r. /do dnia 30.12.2013 do godz. 10.00/

Giżycko: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r.
Numer ogłoszenia: 527810 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko w okresie od 15.01.2014 r. do 31.12.2016 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, w okresie 15.01.2014 - 31.12.2016 r., w zakresie:

Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, placów, iluminacji:

- naprawa opraw, - wymiana źródeł światła, oprawek, stateczników, układów zapłonowych itp.

- wymiana bezpieczników w tablicach słupowych oraz w szafach oświetleniowych,

- synchronizacje zegarów astronomicznych,

- mycie kloszy,

- odśnieżanie opraw iluminacji.

Remonty układów oświetlenia ulicznego:

- wymiana – remont (prostowanie) słupa, wysięgnika, itp.

- naprawa, uzupełnianie osłon tablic słupowych,

- wymiana opraw,

- naprawa szaf oświetleniowych (wymiana zamków, rygli, drzwiczek) oraz wyposażenia szaf (zegary, bezpieczniki, wyłączniki, styczniki),

- wymiana, remont linii kablowych, lokalizacja uszkodzeń w kablowych liniach oświetleniowych,

- malowanie słupów.

 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ok. 2500 szt. opraw rozmieszczonych na terenie miasta. Zamówienie będzie wykonywane we wszystkie dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pozostawania w całodobowej gotowości do podjęcia działań związanych
z zabezpieczeniem mienia, bezpiecznego użytkowania lub bezpieczeństwa mieszkańców.

 Do zakresu zamówienia wchodzi :

- Organizacja biura na terenie Gminy Miejskiej Giżycko (punktu kontaktowego, punktu zgłoszeniowego itp.)

- kontakt telefoniczny oraz faksowy lub e-mail z osobą odpowiedzialną za realizację usługi ze strony Wykonawcy.

Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną polecenia dotyczące wykonania w trybie pilnym działań związanych z wykonaniem prac w ciągu tego samego dnia roboczego, jeżeli o czasie realizacji decydować będą czynniki obiektywne. Fachowe, całodobowe pogotowie oświetlenia ulic, wyposażone w środki łączności, środki transportu i odpowiedni sprzęt specjalistyczny (podnośniki samochodowe dopuszczone do pracy pod napięciem), umożliwiające natychmiastową reakcję na zgłoszenia o usterkach i awariach przekazane przez Zamawiającego, Pion Ochrony Zamawiającego i PGE Dystrybucja CD EŁK. Likwidacja zagrożeń dla osób postronnych, wynikłych z losowych zdarzeń (wypadek drogowy, wichura, powódź, wandalizm, kradzież, itp.) uszkodzeń urządzeń oświetleniowych (np. złamany, pochylony czy rozbity słup,złamany wysięgnik, zwisający klosz lub cała oprawa, rozbita lub skradziona oprawa, opadnięcie przewodów linii napowietrznej, wyrwane drzwiczki wnęki słupa, zdewastowana wnęka słupowa, otwarta lub rozbita szafka oświetleniowa w czasie max. dwóch godzin od chwili otrzymania zgłoszenia o takim zagrożeniu oraz doprowadzenie uszkodzonych urządzeń do prawidłowego stanu technicznego w ciągu 24 godzin po usunięciu zagrożenia (a wymiana złamanych słupów w ciągu max 7 dni).

Termin realizacji bieżących zleceń wynosi 48 godzin.

Wykonawca odpowiedzialny jest za stan techniczny i bezpieczne funkcjonowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i ponosi wszelkie konsekwencje z tego tytułu oraz z tytułu zaciemnienia ulicy lub jej odcinka, do odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich włącznie, za wyjątkiem sytuacji losowych wynikłych nie z winy Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania stałej umowy na utylizację zużytych źródeł światła
z firmą posiadającą uprawnienia do prowadzenia takiej działalności oraz zezwolenie na gromadzenie i transport materiałów niebezpiecznych.

Stosować się do zasad organizacji bezpieczeństwa pracy przy urządzeniach oświetlenia drogowego obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A. - zgodnie z Instrukcją Współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A. a samorządem z 7 stycznia 2013 roku - załącznik nr 6 SIWZ.

Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu w celu zapoznania się ze stanem technicznym zainstalowanych urządzeń oświetleniowych i terenem prac oraz jego otoczeniem
i uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty oraz przy zawieraniu umowy na wykonanie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty takiej wizyty ponosi Wykonawca. Pozostałe warunki zostały przedstawione w projekcie umowy. Wykonawca jest zobowiązany do podania w ofercie tych części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku nie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, przyjmuje się, iż przedmiot zamówienia zostanie w całości wykonany samodzielnie przez Wykonawcę. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku z następujących form,
w zależności od wyboru Wykonawcy:

1. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330; Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego;
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3. gwarancjach bankowych;

4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r.
Nr 42, poz. 275, z 2008r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010r. Nr 96, poz. 620).

 

W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna powyższy dokument w oryginale należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, kasa Urzędu pokój nr 101. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt 9.1., w formie lub formach oraz w terminie, o których mowa w pkt 9.2. zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza (z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp). Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz
z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub pełnomocnictw, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to
z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:

- odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp - wzór załącznik nr 1a

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp - wzór załącznik nr 1a

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp - wzór załącznik nr 1a

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp - wzór załącznik nr 1a

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp - wzór załącznik nr 1a

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana umowy jest możliwa w następujących przypadkach:

1. ustawowej zmiany podatku VAT,

2. zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 4 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców,
w zakresie zgodnym z SIWZ.

3. dotyczących zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie SIWZ,

4. wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

5. rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

6. zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa), Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Techniczno - Inwestycyjny (pok. 114) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.12.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jerzy Orszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2013 11:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 3761
07 stycznia 2014 10:04 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 grudnia 2013 09:54 (Sebastian Pyzalski) - Usunięcie załącznika [odpowiedz_na_pytanie_do_siwz__24122013_r.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 grudnia 2013 09:54 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [odpowiedz_na_zapytanie__24122013_r.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)