Przetargi

Zapytanie ofertowe nr PO 3/12/2013 (dotyczy zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego)

Giżycko dn. 05.12.2013 r.

 

Zapytanie ofertowe nr PO 3/12/2013

(dotyczy zamówienia na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego)

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Giżycku

11-500 Giżycko

Aleja 1 Maja 14

Tel. 877 324 111

Fax. 874 285 241

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie urządzenia wielofunkcyjnego do siedziby Zamawiającego według specyfikacji ujętej w załączniku nr 1.

2.    Dostarczone urządzenie powinno być nowe, z oryginalna gwarancją producenta (min.36 miesięcy).

3.    Instalacja i uruchomienie wykonane przez autoryzowanego przedstawiciela producenta

4.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia 20 grudnia 2013 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: urzad@gizycko.pl , faksem na nr: 87 428 52 41, poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na  adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko z opisem „Oferta na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego” do dnia 10.12.2013 r. do godz. 10.00 wraz z załącznikami.

2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 10.12.2013 r.

3.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.    Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty oraz, że może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

7.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.gizycko.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

VIII. PŁATNOŚĆ

Płatność zostanie dokonana w dwóch częściach na podstawie prawidłowo wystawionych faktur przez Wykonawcę.

1.     Kwota do 11 000 PLN w miesiącu grudniu 2013.

2.     Pozostała kwota  w miesiącu styczniu 2014.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Adam Maliszewski pod numerem telefonu 877 324 123 oraz adresem email: adam.maliszewski@gizycko.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

Nr 2 Wzór formularza ofertowego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013.12.05
Dokument wytworzony przez: Pion Ochrony (PO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Domysławski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 grudnia 2013 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 1890
12 grudnia 2013 14:38 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2013 14:10 (Mirosław Domysławski) - Usunięcie załącznika [minimalne_wymagania_technicznouzytkowe.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2013 14:10 (Mirosław Domysławski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)