Przetargi

Obwieszczenie Nr 65/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Kopernika/

OBWIESZCZENIE NR 65/2013

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z późn. zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

  1.      Nieruchomość   położona w  Giżycku  przy  ul. Kopernika  oznaczona nr geodezyjnym działki 456 o pow.  918m2,  opisana w KW OL1G/00018737/9;

Przeznaczenie: brak miejscowego planu zagospodarowania, wg Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nieruchomość oznaczona jest symbolem Bz  - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;

Cena wywoławcza nieruchomości: 185.000,00zł;

Wadium – 19.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin I przetargu – 25.09.2013 r.

Do ceny nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Na  nieruchomości znajduje się publiczne ujęcie wody. Istnieje możliwość jego przełożenia na warunkach uzgodnionych z zarządcą i właścicielem ujęcia – Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Giżycku. Roboty z tym związane nabywca jest zobowiązany wykonać własnym  staraniem  i na własny koszt.
W związku z tym z chwilą sprzedaży nieruchomości w księdze wieczystej na działce będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu ujęcia na rzecz każdoczesnego właściciela tej linii. Zwolnienie nieruchomości z obciążenia służebnością przesyłu nastąpi z chwilą przełożenia studni.

Przez nieruchomość przebiegają telekomunikacyjne linie kablowe. Telekomunikacja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie złożyła wniosek do Urzędu Miejskiego w Giżycku o ustanowienie służebności przesyłowej dotyczącej nieodpłatnego korzystania przez TP S.A. z gruntu na czas nieokreślony.

Przez nieruchomość przechodzą 2 linie kablowe średniego napięcia SN-15kV stanowiące własność PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Na przedmiotowej nieruchomości nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Nieruchomość jest częściowo zadrzewiona. Ewentualnego usunięcia drzew nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na części nieruchomości znajdują się betonowe płyty. Działka jest częściowo ogrodzona.

Na nieruchomości znajdują się nakłady osoby trzeciej (utwardzenie brukiem) zostaną one usunięte z działki przed przeniesieniem własności.

Nieruchomość zostanie przekazana nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie jej do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

Uwagi:
 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 8 stycznia 2014 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 3 stycznia 2014 r. (włącznie) na konto Urzędu BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,
  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14.

 

Giżycko, dnia 21.11.2013 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.11.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami (RGN) Wydział Mienia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 listopada 2013 09:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 2007
27 listopada 2013 09:38 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [obw_65b13.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2013 09:38 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [obw_65a13.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 listopada 2013 09:38 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)