Przetargi

Zapytanie ofertowe nr PO 2/11/2013 (dotyczy zamówienia na dostawę kamery termowizyjnej)

 

Zapytanie ofertowe nr PO 2/11/2013

( dotyczy zamówienia na dostawę kamery termowizyjnej )

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Giżycku

11-500 Giżycko

Aleja 1 Maja 14

Tel. 877 324 111

Fax. 874 285 241

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kamery termowizyjnej do Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego  w Giżycku z przeznaczeniem na potrzeby akcji ratowniczo-gaśniczych oraz poszukiwawczych według załączonej specyfikacji ujętej w załączniku nr 1.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Kamera termowizyjna powinna umożliwiać widzenie przez dym, identyfikację i ratowanie ofiar, lokalizację ognisk pożaru i miejsc skąd rozprzestrzenia się ogień. Winna być  przystosowana do wspomagania działań technicznych, chemicznych i akcji poszukiwawczych.

Obsługa kamery – automatyczna. 

3.Osoba do kontaktu z Oferentami: Adam Maliszewski Tel. 877 324 123.

4.Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 06.12.2013 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: urzad@gizycko.pl , faksem na nr: 87 428 52 41, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko z opisem „Oferta na dostawę kamery termowizyjnej” do dnia 27.11.2013 r. do godz. 10.00 wraz z załącznikami.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 27.11.2013 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.gizycko.pl

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty internetowej.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Adam Maliszewski pod numerem telefonu 877 324 123 oraz adresem email: adam.maliszewski@gizycko.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Nr 1 Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

Nr 2 Wzór formularza ofertowego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-11-18
Dokument wytworzony przez: Pion Ochrony (PO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Maliszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 listopada 2013 13:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 1930
27 listopada 2013 12:45 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 listopada 2013 14:44 (Mirosław Domysławski) - Opublikowanie dokumentu.
18 listopada 2013 14:43 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)