Przetargi

Przetarg ofertowy na sprzedaż konstrukcji amfiteatru „Galeon” wraz z robotami rozbiórkowymi i wykonaniem robót dodatkowych

Przetarg ofertowy

na sprzedaż konstrukcji amfiteatru „Galeon” wraz z robotami rozbiórkowymi i wykonaniem robót dodatkowych

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko

tel/fax 87 429 27 53

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż konstrukcji amfiteatru „Galeon” położonego na plaży miejskiej w Giżycku przy ul. Kolejowej, na działce geodezyjnej o nr 312/18, obręb 1 – Giżycko (dojazd od ulicy Dąbrowskiego przez parking portu pasażerskiego Eko - Marina) wraz z robotami rozbiórkowymi i wykonaniem robót dodatkowych

 2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

- roboty budowlane polegają na demontażu całego obiektu wraz z fundamentami,

- usunięciu resztek fundamentów z terenu rozbiórki,

- wyrównanie terenu wraz z nawiezieniem warstwy ziemi urodzajnej (min.5 cm grubości) i zasianie trawy oraz zwałowaniu terenu zasianego na powierzchni ok. 2 400 m2,

- wykonanie chodnika z kostki brukowej o grubości 6 cm(ok. 300 m2) na odcinku pomiędzy portem pasażerskim Eko-Marina a ogródkiem restauracyjnym:"Arkadia”

- uzyskanie pozwolenia na rozbiórkę (wymagany projekt rozbiórki obiektu),

- zagospodarowanie elementów drewnianych zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

3.Osoba do kontaktu z Oferentami: Zdzisław Gagajek tel. 530 283 777

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.04.2014 r.

Rozpoczęcie robót od lutego 2014 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zawierać:

- adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- oferowaną cenę nabycia konstrukcji amfiteatru z uwzględnieniem kosztów rozbiórki i robót dodatkowych.

   

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko z opisem „Galeon” do dnia 18.12.2013 r. do godz. 8,30.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 18.12.2013 r. o godzinie 9,00.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.gizycko.pl oraz w „Gazecie Olsztyńskiej” i na tablicy ofertowej w siedzibie składającego zamówienie.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Wszelkich informacji udziela Zdzisław Gagajek  pod numerem telefonu 530 283 777 oraz adresem e-mail: zgagajek@poczta.onet.pl

Istnieje możliwość uzyskania obmiaru robót wraz z opisem.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 4.12.2013
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zdzisław Gagajek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 grudnia 2013 11:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominika Piotrowska
Ilość wyświetleń: 3761
04 grudnia 2013 11:14 (Dominika Piotrowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)