Referat Gospodarki Nieruchomościami (RGN) Wydział Mienia

I. Referat Gospodarki Nieruchomościami realizujący zadania:
1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta:
1) obrót nieruchomościami: sprzedaż, nabywanie, zamiana, zrzeczenie się, oddanie w dzierżawę, oddanie w użytkowanie wieczyste, najem, trwały zarząd, darowizny, użyczenie, użytkowanie,
2) komunalizacja nieruchomości,
3) obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi,
4) opiniowanie prawa pierwokupu,
5) wywłaszczanie nieruchomości oraz zwrot wywłaszczonych nieruchomości,
6) prowadzenie postępowań w sprawach o podział nieruchomości; scalenia i podział nieruchomości,
7) przygotowywanie dokumentacji geodezyjnej dla celów służbowych,
8) nazewnictwo ulic i obiektów fizjograficznych,
9) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości na terenie Miasta,
10) prowadzenie postępowań w sprawach przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
11) ubezpieczenie majątku miasta,
12) wykonywanie czynności związanych z naliczaniem należności za nieruchomości udostępnione,
13) ewidencjonowanie nieruchomości,
14) zapewnienie wyceny nieruchomości,
15) sporządzanie planów wykorzystania zasobów,
16) przygotowywanie opracowań geodezyjno-prawnych,
17) naliczanie opłat adiacenckich,
18) nadzór nad targowiskiem miejskim,
19) realizacja obowiązków Miasta, jako udziałowca w spółkach prawa handlowego,
20) realizacja obowiązków Miasta wynikających z udziału we własności nieruchomości (w szczególności Wspólnoty Mieszkaniowe),

2. Gospodarka lokalami mieszkalnymi, użytkowymi oraz garażami:
1) administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości lokalowych,
2) przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych,
3) nadzór nad zarządcą nieruchomości,
4) przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych,
5) postępowania egzekucyjne w sprawach lokalowych,
6) ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale i budynki,
7) nadzór nad bieżącą eksploatacją lokali komunalnych i ich utrzymaniem,
8) organizowanie pracy społecznej komisji mieszkaniowej,
9) weryfikacja taryf za wodę i ścieki,


źródło: Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie Nr 21/2015
Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 stycznia 2015 r.

Dokumenty

Prawo lokalne

Środowisko naturalne

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 marca 2009 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kuncer
Ilość wyświetleń: 6876
24 marca 2015 08:06 (Jacek Stankiewicz) - Aktualizacja danych jednostki.
24 marca 2015 08:02 (Jacek Stankiewicz) - Zmiana danych jednostki.
09 marca 2015 08:30 (Jacek Stankiewicz) - Zmiana danych jednostki.