Przetargi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek


Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek
Numer ogłoszenia: 251863 - 2012; data zamieszczenia: 28.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz paczek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Zamawiającego
w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych (pocztowych) oraz paczek codziennie w dni robocze przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Świadczenie usług pocztowych obejmuje: 1) przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie: a) przesyłek listowych
z korespondencją o wadze do 2000 g krajowych nierejestrowanych, b) przesyłek listowych
z korespondencją o wadze do 2000 g krajowych rejestrowanych, c) przesyłek listowych
z korespondencją o wadze do 2000 g zagranicznych rejestrowanych, d) przesyłek listowych
z korespondencją o wadze do 2000 g zagranicznych nierejestrowanych, e) paczek krajowych (rejestrowanych,) f) paczek zagranicznych (rejestrowanych) - nadawanych przez Zamawiającego (jednostki) występujących jako przesyłki i paczki priorytetowe (ekspresowe) bądź ekonomiczne (zwykłe) oraz ZPO.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64.11.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga w tym zakresie, aby Wykonawca posiadał aktualne zezwolenie na wykonywanie działalności pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym wydane na podstawie art. 6. ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe (tj.: Dz. U. z 2008, Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.)

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie publiczne, winien wykazać należyte wykonanie,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych -również wykonywanie, co najmniej 1 zamówienia odpowiadającego zakresowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 60 000zł - w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający wymaga aby Wykonawca ubezpieczony był od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- koncesję, zezwolenie lub licencję,

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wraz z ofertą sporządzoną na Formularzu ofertowym według załącznika nr 1 do SIWZ, Wykonawca składa następujące dokumenty: a )dokumenty wyszczególnione w rozdziale VI ust. 1 SIWZ,
b) stosowne pełnomocnictwo do złożenia oferty w imieniu Wykonawcy o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na formularzach zgodnych z załączonymi do SIWZ wzorami a jej zawartość musi odpowiadać SIWZ. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w następujących przypadkach: a) zmian organizacyjnych w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Ogólny (pok. 203) Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=251863&rok=2012-11-28

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Połojański
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2012 14:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 1608
10 grudnia 2012 14:11 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu.
05 grudnia 2012 14:50 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_zapytania_i_modyfikacja_siwz.doc] do dokumentu.
05 grudnia 2012 14:50 (Mariola Tafil) - Usunięcie załącznika [siwz.doc] z dokumentu.