Przetargi

Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku w latach 2013 - 2014 (do 10.12.2012 do godz. 10.00)

www.bip.gizycko.pl


Giżycko: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku w latach 2013 - 2014
Numer ogłoszenia: 247277 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące naprawy nawierzchni dróg
i chodników w Giżycku w latach 2013 - 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są - Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Giżycku w latach 2013-2014.
2. Zlecanie robót odbywać się będzie w miarę potrzeb Zamawiającego, z określeniem lokalizacji, wielkości zakresu rzeczowego i terminu wykonania w formie przedmiaru planowanych robót /zlecenie/. 3. Wykonawca zobowiązany będzie do: - wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami
i sztuką budowlaną oraz uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji zlecenia, - usuwania na bieżąco usterek stwierdzonych w trakcie realizacji robót, - usuwania wad
i usterek ujawnionych w okresie rękojmi w terminach wzajemnie uzgodnionych, - wykonania robót nie objętych umową, jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, 4. Orientacyjny zakres napraw nawierzchni w skali 1 roku, z podziałem na Zakresy:
- Zakres 1: remonty cząstkowe nawierzchni - 300 m2, - Zakres 2: przebudowy nawierzchni dróg
i chodników - 800 m2, - Zakres 3: nawierzchnie gruntowe - 7 000 m2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium
w wysokości: 1.200,00 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w pkt. 1 rozdz. 10 SIWZ. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: I. w pieniądzu - przelewem na rachunek bakowy Zamawiającego wskazany w pkt. 6 rozdz. 1 SIWZ, II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, III. gwarancjach bankowych, IV. gwarancjach ubezpieczeniowych,
V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 - ze zmianami). 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg: Bieżące naprawy nawierzchni dróg i chodników w latach 2013-2014. 5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 (II.- V.) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 6. Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101).
7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa Ustawa

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym, zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000,00 PLN w roku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym, zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

dysponują lub będą dysponowali osobami, które zapewnią wykonanie zamówienia, w szczególności zapewnią aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności: drogowej

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min.
50 000,00 PLN

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty. Wypełniony Formularz oferty cenowej -
wg. Załącznika nr 1 do SIWZ. Wzór umowy - wg. Załącznika nr 2 do SIWZ - podpisany
i uzupełniony o następujące warunki umowne: - dane dotyczące Wykonawcy, - termin przystąpienia do wykonania zlecenia /nie dłuższy niż 10 dni od dnia otrzymania zlecenia przez Wykonawcę/, - orientacyjną wartość realizacji umowy - cenę ryczałtową dla lat 2013 i 2014, - okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi, - numer konta bankowego, - termin płatności wynagrodzenia, Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np: aktualny odpis właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, pełnomocnictwo). Przez aktualny rozumiemy dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z rozdz. 4 SIWZ. Załączniki w postaci wymaganych dokumentów opisanych w rozdz. 4 SIWZ oraz wypełnione Załączniki do SIWZ wymienione w rozdz. 15 SIWZ

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Techniczno - Inwestycyjny (pok. 114) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.11.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2012 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 2107
18 grudnia 2012 11:18 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
22 listopada 2012 13:02 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [siwz_remonty_nawierzchni.doc] do dokumentu.
22 listopada 2012 13:01 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie dokumentu.