Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu restauracyjnego w Porcie EKOMARINA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU RESTAURACYJNEGO
W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem  na prowadzenie restauracji.  

Przetarg odbędzie się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5        w dniu 14.12.2012 r. o godz. 9.00 w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu.

W skład lokalu wchodzą pomieszczenia o łącznej powierzchni 239,54m² wyszczególnione w sposób następujący:

-  pomieszczenie nr 0/31 – sala restauracyjna - o powierzchni 94,64 m2

-  pomieszczenia od nr 0/32 do nr 0/51 – zaplecze kuchenne - o powierzchni 144,90 m²

Lokal jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, lokalne c.o., telekomunikacyjna.

Lokal znajduje się w nowo wybudowanym budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14. W budynku głównym kompleksu „EKOMARINA” znajduje się sala konferencyjna na 120 osób. Budynek główny stanowi cześć kompleksu portowego „EKOMARINA” przy jeziorze Niegocin i położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „kładki” (przejścia nadziemnego) łączącej centrum miasta Giżycka z nadbrzeżem jeziora Niegocin. Szczegółowy opis lokalizacji kompleksu portowego „EKOMARINA” stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

Lokal może być wynajęty wyłącznie z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie restauracji z możliwością prowadzenia galerii sztuki.

Czas trwania najmu – oznaczony na okres 5 lat z możliwością przedłużenia umowy do lat 10 na podstawie zgodnej woli stron.

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu ustala się na kwotę     4 000,00 zł.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 100,00 zł lub wielokrotność tej kwoty.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000,00 zł.                na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770              do 13.12.2012 r. do godz. 14.00. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości. Nadto najemcę będą obciążały opłaty z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, c.o.)

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału        w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

-  okazać oryginał dowodu wniesienia wadium,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu             i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu :

1) Podaje do protokołu sposób zabezpieczenia należności najemcy względem wynajmującego związanych ze stosunkiem najmu (w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto) z podanego poniżej katalogu form zabezpieczeń:

a) kaucja pieniężna,

b) bezwarunkowa gwarancja bankowa,

c) gwarancja ubezpieczeniowa,

d) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym najemcy.

 

2) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu w zależności od statusu prawnego:

 

a) w przypadku osób fizycznych:

-   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-   kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta),

-   uczestnik przetargu nieprowadzący jeszcze działalności gospodarczej, zobowiązany jest 

    złożyć wyżej wymienione zaświadczenie (dokument) w terminie 21 dni od dnia

    rozstrzygnięcia przetargu,

 

b) w przypadku pozostałych podmiotów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6-miesięcy przed 

   jego złożeniem),

3) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie z Urzędu Skarbowego                             o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed ich złożeniem.

4) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko (tj. podatkami i opłatami lokalnymi, należnościami wynikającymi z innych stosunków prawnych zawartych z Gminą Miejską Giżycko, w tym z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych lub użytkowych), opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jego złożeniem, lub oświadczenie, że nie łączą go lub nie łączyły z Gminą Miejską Giżycko stosunki prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych.

5)W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach od 1 do 4 osoba wygrywająca przetarg traci wpłacone wadium oraz traci prawo do zawarcia umowy najmu.

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się     ze stanem technicznym i funkcjonalnym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w branży gastronomicznej (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.). W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym należy zgłosić się do siedziby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez najemcę działalności, będą przez niego dokonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt.

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu oraz wpłaconego wadium. Umowa najmu zostanie podpisana po ustaleniu sposobu zabezpieczenia należności najemcy względem wynajmującego, związanych ze stosunkiem najmu w wysokości 3-miesięcznego czynszu wraz z podatkiem VAT w wysokości 23 %.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.

Najemca ma obowiązek wnoszenia należności za najem lokalu od dnia podpisania umowy najmu  na zakres wykończenia lokalu. Należne koszty eksploatacyjne będą płacone od dnia zawarcia umowy najmu.

Najemca zobowiązany będzie do złożenia w terminie 14 dni od podpisania umowy najmu lokalu użytkowego oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu, na który umowa najmu została zawarta, jak również  w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych w terminie 5 lat od daty jej zawarcia oraz w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do obowiązku spłaty zadłużenia należności wynikających z umowy najmu wraz z naliczonymi odsetkami do wysokości sześciomiesięcznego czynszu brutto. Koszty aktu notarialnego obejmującego w/w oświadczenia obciążają Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

Uwagi:

I. Wysokość czynszu, będzie aktualizowana przez Wynajmującego o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS za rok poprzedni) w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia czynszu w zaktualizowanej wysokości, nie częściej niż raz w roku.

II. Czynsz najmu będzie płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Wynajmującego.

III. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.

IV. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

V. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy najmu.

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem  : 

www.bip.gizycko.pl

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.11.2012
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 listopada 2012 13:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz-Janowska
Ilość wyświetleń: 1869
29 listopada 2012 13:44 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie załącznika [zalacznik_4__umowa_najmu_lokalu_uzytkowego_po_poprawkach_17022011.doc ] do dokumentu.
29 listopada 2012 13:43 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie załącznika [rzut_przyziemia.pdf] do dokumentu.
29 listopada 2012 13:42 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie załącznika [zalacznik_1_do_przetargu_na_restauracje.doc] do dokumentu.