Przetargi

OBWIESZCZENIE NR 25/2012 - sprzedaż nieruchomości przy ul. Białostockiej /do 23 maja/

OBWIESZCZENIE NR 25/2012

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z późn. zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.      Nieruchomość   położona w  Giżycku  przy  ul. Białostockiej  oznaczona  nr geodezyjnymi działek: 1021/2 o pow.  636m2, 1021/3 o pow. 284m2 i 1285 o pow. 339m2, o łącznej pow. 1259m2, opisana w KW OL1G/00010883/1;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona symbolem 12PSU i 13PSUtereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 71.700,00 zł;

Wadium – 8.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

Do ceny nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Na nieruchomości znajdują się nakłady w postaci utwardzenia terenu asfaltem, których wartość została wyceniona na kwotę 9.900,00zł. Nabywca nieruchomości jest zobowiązany do uiszczenia oprócz wylicytowanej ceny, kwoty 9.900,00zł tytułem zapłaty za nakłady.

Z chwilą sprzedaży nieruchomości w księdze wieczystej na działce o nr geod. 1285 będzie ustanowiona nieodpłatna służebność gruntowa polegająca na prawie  przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości obejmującej działki o nr geod. 1015/2 i 1016/4.

Na przedmiotowej nieruchomości nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

W granicy nieruchomości przebiega linia napowietrzna średniego napięcia SN-15kV stanowiąca własność PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie. Ponadto przez nieruchomość przebiega linia kablowa średniego napięcia, linia wodociągowa oraz linia kablowa telekomunikacyjna.

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Nieruchomość zostanie przekazana nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie jej do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 23 maja 2012 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111. W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 18 maja 2012 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku lub na konto Urzędu BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium,
 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium oraz zapłata za nakłady musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny lub zapłaty za nakłady powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.04.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 kwietnia 2012 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1892
16 kwietnia 2012 13:37 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [obw25a12.pdf] do dokumentu.
16 kwietnia 2012 13:37 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [obw2512.pdf] do dokumentu.
16 kwietnia 2012 13:37 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.