Przetargi

OBWIESZCZENIE NR 23/2012 - II przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wileńskiej / 16 maja /

OBWIESZCZENIE NR 23/2012

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z późn. zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Nieruchomość   położona w  Giżycku  przy  ul. Wileńskiej  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1178 o pow.  3859m2,  opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona symbolem 18P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 202.500,00 zł;

Wadium – 20.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin I przetargu – 07.03.2012 r.;

 2.  Nieruchomość   położona w  Giżycku  przy  ul. Wileńskiej  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1180 o pow.  4095m2,  opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona symbolem 18P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 215.000,00 zł;
Wadium – 22.000,00 zł;
Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;
Termin I przetargu – 07.03.2012 r.;

Do ceny nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Nieruchomości zostały ujęte we wniosku o objęcie jej Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną;
Na przedmiotowych nieruchomościach nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.
Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.
Nieruchomości są częściowo zadrzewione. Ewentualnego usunięcia drzew nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Nieruchomości zostaną przekazane nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie ich do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

Uwagi:

1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 16 maja 2012 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, (licytacje będą się odbywały w kolejności podanej w Obwieszczeniu). W przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
w Obwieszczeniu do dnia 11 maja 2012 r. (włącznie) w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku lub na konto Urzędu BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium,
5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
6. dotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,
a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
7. ium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
8. y nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
9. zty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
10. rzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
11. sze informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14.

Giżycko, dnia 10.04.2012 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.04.2012r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2012 12:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 1881
16 kwietnia 2012 13:34 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
10 kwietnia 2012 12:13 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [obw2312a.pdf] do dokumentu.
10 kwietnia 2012 12:12 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie załącznika [obw2312.pdf] do dokumentu.