Przetargi

MOSiR - dzierżawa punktu gastronomicznego typu „letnia kawiarenka” na plaży miejskiej w Giżycku /do 13 kwietnia/

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę
punktu gastronomicznego typu „letnia kawiarenka”,
 zlokalizowanego na plaży miejskiej w Giżycku

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5  w dniu 13.04.2012 r.  o godz. 930 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

Przetarg obejmuje : tymczasowe obiekty budowlane pełniące funkcję gastronomiczne (namiot, „grzybek”) oraz budynek pełniący funkcję toalet wraz z gruntem pod obiektami i gruntem przyległym stanowiącym część działki o nr geod. 312/6opisanej w KW OL1G/00026017/5 oraz część działki o nr geod.  312/7 opisanej w KW OL1G/00026019/9, położone w obrębie nr 1 miasta Giżycka na plaży miejskiej;

Przeznaczenie - punkt gastronomiczny - letnia kawiarenka z możliwością usytuowania  dodatkowych tymczasowych  obiektów  budowlanych  w sezonie letnim obejmującym okres  od maja do września każdego roku objętego okresem obowiązywania umowy dzierżawy;

Powierzchnia do zagospodarowania - 3145 m2

Okres trwania dzierżawy - oznaczony od dnia 1 maja  2012  r.  do  dnia  30  września  2014 r.  (z prawem korzystania z terenu w sezonach letnich: 2012, 2013 i 2014);

Wadium – 10.000,00 zł;

Przygotowanie terenu w tym wszelkie podłączenia do infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu (energia, woda i kanalizacja) odbędą się na koszt dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą być uzgodnione z wydzierżawiającym.  

Na prowadzenie działalności należy uzyskać opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz wszelkie przewidziane prawem pozwolenia.

Ponadto do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości oraz opłat za dostawę mediów.

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę 20 000,00 zł. za jeden sezon.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 Uwagi:

  1. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego,   jednak nie później niż do 17 kwietnia 2012 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.
  2. Zwycięzca przetargu nie może posiadać zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Giżycko.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż do dnia 11.04.2012 r. do godz. 1500. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu

i Rekreacji w Giżycku .

  1. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
  2. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca punktu gastronomicznego nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu, Dyrektor MOSiR-u może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  3. Wpłata czynszu dzierżawnego  za każdy sezon powiększonego o podatek  VAT  i pomniejszonego  o  wadium  przez  uczestnika,  który  wygra  przetarg  będzie  dokonywana z góry w terminie do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy z zastrzeżeniem, że wpłata czynszu za sezon 2012 r.  nastąpi do dnia zawarcia umowy.
  4. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.
  5. Bliższe informacje na temat przetargu, można uzyskać w biurze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5, telefon 87 429 27 53. Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem: www.bip.gizycko.pl; tel. kontaktowy : 507 17 39 40 ( Zdzisław Gagajek )

Giżycko, dnia 06.04.2012 r.

Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 – prowadzącego z ul. Wyzwolenia przez tory kolejowe na teren plaży miejskiej w Giżycku.

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 6.04.2012
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zdzisław Gagajek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 kwietnia 2012 13:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas-Szyrmer
Ilość wyświetleń: 2321
16 kwietnia 2012 13:31 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Zmiana danych dokumentu.
06 kwietnia 2012 13:01 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Dodanie dokumentu.