Przetargi

SPRAWNY URZĄD - przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku / termin przedłużony do 10.10.2011 godz.10:00Giżycko: SPRAWNY URZĄD - przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku

Numer ogłoszenia: 311976 - 2011; data zamieszczenia: 29.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPRAWNY URZĄD - przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na przeprowadzenie stacjonarnych kursów języka angielskiego dla pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku, w ramach realizowanego przez Urząd Miejski w Giżycku Projektu Sprawny urząd - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej. Liczba uczestników: 30 osób (2 grupy) Czas trwania kursu: I grupa - 102 godziny, II grupa - 104 godziny. Miejsce kursów: siedziba Zamawiającego - al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko. Termin wykonania zamówienia - zgodny
z załączonym przez Zamawiającego harmonogramem (Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ). Dopuszcza się możliwość zmiany terminu i godzin kursów, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Zadanie powinno zostać zakończone do 30 czerwca 2012r. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostarczy uczestnikom kursu oryginalne materiały dydaktyczne składające się
z podręczników (w tym ćwiczeń) oraz materiałów przeznaczonych do odtwarzania audio, dostosowane do programu nauczania i poziomu wiedzy uczestników oraz odpowiadające liczbie uczestników (jeden komplet materiałów na jednego uczestnika). Wykonawca dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w dniu pierwszego terminu kursu komplet materiałów dydaktycznych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wykorzystania materiałów dydaktycznych w formie kopii..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.58.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 07.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium wysokości 400,00 zł (słownie: czterysta złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275,
z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego
(pkt. 1.5. SIWZ). Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ww warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jednym nauczycielem/lektorem języka angielskiego posiadającym co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe (lub równoważne w przypadku uzyskania dyplomu poza granicami RP) odpowiadające przedmiotowi zamówienia który przeprowadził co najmniej 50 godzin lekcyjnych nauki języka angielskiego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty. 1. Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny odpis właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, pełnomocnictwo). Przez aktualny rozumiemy dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert. 2. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu oferty cenowej (Załącznik nr 3 do SIWZ) 3. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału
w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ. 4. Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 4 i w punkcie 20 SIWZ (załączniki od nr 1 do nr 7). 5. Zaakceptowany (podpisany) przez Wykonawcę harmonogram szkoleń (Załącznik nr 2a i 2b do SIWZ).
6. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 7. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom - informację na temat części zmówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ). 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 9. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 10. Potwierdzenie wniesienia wadium.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany zakresu podwykonawstwa, b) zmiany terminu, godzin szkolenia (zmiany harmonogramu szkolenia) c) zmiany nauczycieli/lektora języka angielskiego (zmiana wskazanego w ofercie nauczyciela/lektora języka angielskiego tylko na wykładowcę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym). Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Ogólny (pok. 106) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Sprawny Urząd współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie
5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=311976&rok=2011-09-29

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.09.2011r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 września 2011 13:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2156
12 października 2011 12:58 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
06 października 2011 13:24 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [wyjasnienie_do_pisma_zmiany_do_siwz.pdf] do dokumentu.
05 października 2011 11:07 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.