Przetargi

Audyt zewnętrzny projektu "Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka " /do 19 października/

                                                         

 

 

 

Znak sprawy – WT.042.30.1.4.2011.EK                         

Giżycko, dnia 21 października 2011r.

  

POWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko informuje,  iż w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie określonym przepisami kodeksu cywilnego na wykonanie audytu zewnętrznego  projektu „ Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta”, Działanie 4.2  „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

została wybrana oferta nr 4  Biura Konsultingowego „Adviser” – Jan Łazor, ul. Żółta 10a, lok. 18

10-140 Olsztyn. Cena oferty: 4 570,00  zł brutto.

 

W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

 

Oferta nr 1                      

Firma Biegłych Rewidentów „ Mazur i Partnerzy” Sp. z o.o. 15-008 Białystok, ul. Ryska 1

Cena oferty:  5 412,00 zł brutto

 

Oferta nr 2

 ZUFIKS Zakład Usług Finansowo - Księgowych i Doradztwa  Sp. z o.o.  Grupa Finans.-Servis, 10-547 Olsztyn, ul. Kajki 10/12

Cena oferty: 5 658,00 zł brutto

 

Oferta nr 3

 „EKO-BILANS” Sp. z o.o. Biuro Biegłych Rewidentów, 90-248 Łódź , ul. P.O.W 29 Ip.

 Cena oferty: 7 995,00 zł brutto

 

Oferta nr 4

Biuro Konsultingowe – „Adviser” – Jan Łazor, ul. Żółta 10a lok. 18, 10-140 Olsztyn

Cena oferty: 4 570,00  zł brutto

 

Oferta nr 5

MAR CONSULTING Kompleksowe Usługi Księgowe mgr Renata Macuk, ul. Kościuszki 23/6, 10-501 Olsztyn                                                                                                                   

Cena oferty: 15 000,00 zł brutto

 

Oferta nr 6

AUDSULTING Kancelaria Audytorsko – Konsultingowa, mgr Edward Wolnik, ul. Szwalbego 2/10, 85-080 Bydgoszcz

Cena oferty: 8 610,00 zł brutto

 

Oferta nr 7

Grupa Gumułka – Audyt Sp. z o.o. , 40-077 Katowice, ul. Jana Matejki 4

Cena oferty: 8 856,00 zł brutto

 

Oferta nr 8

DPC A. DANYLCZENKO I SPÓŁKA Sp. J., ul. Konsularna 1/21, 45-089 Opole

Cena oferty: 5 479,65 zł brutto

 

Oferta nr 9

Kancelaria Biegłego Rewidenta „ BUCHALTER” Sp. z o.o., ul. Skorupska 22, 15-048 Białystok

Cena oferty: 5 781,00 zł brutto 


 

Znak sprawy - WT.042.30.1.4.2011.EK

Giżycko, 12 października 2011 r.

 

 

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 na wykonanie audytu zewnętrznego projektu  pn. „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka” współfinansowanego z Euro -pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 4 – „ Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miasta ”, Działanie 4.2.  „ Rewitalizacja miasta” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Do udzielenia zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000 euro (art. 4 pkt 8 ustawy).

 

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Giżycko (Beneficjent)

Urząd Miejski w Giżycku (podmiot realizujący projekt)

al. 1 Maja 14,

11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

 

Osoba do kontaktów: Róża Cudzanowska – Naczelnik Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego –tel. 087 7324 120

NR PROJEKTU:

WND-RPWM.04.02-28-012/09

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu – 3 881 158,30 zł

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 2 688 180,32 zł

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi audytu zewnętrznego projektu: „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka”. Audyt powinien obejmować przede wszystkim analizę dokumentacji oraz stosowanych procedur kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procedur akceptacji wydatków kwalifikowanych w zakresie ich zasadności i odpowiedniego udokumentowania, sprawozdawczości z projektu ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia założonych celów i realizacji postanowień umowy o dofinansowanie. Audyt powinien przebiegać zgodnie z dokumentem: „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013”  Olsztyn, dnia 13 kwietnia 2010 r.

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:

- czas trwania czynności audytowych w siedzibie Beneficjenta:  5 dni roboczych;

- orientacyjny termin przystąpienia do czynności audytowych: 03 – 17 listopada 2011r.

- termin zakończenia zamówienia tj. dostarczenia ostatecznej wersji sprawozdania do dnia 14 grudnia 2011r. 

O dokładnym terminie przystąpienia do czynności audytowych  Wykonawca zostanie powiadomiony faxem oraz pisemnie na 7 dni przed przystąpieniem do wykonania zlecenia.

 

WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

Podstawę wypłaty wynagrodzenia będzie stanowić wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT lub rachunek za wykonanie prac audytorskich potwierdzonych sprawozdaniem z audytu przygotowanym wg dokumentu „Wytyczne dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013” Olsztyn,  dnia 13 kwietnia 2010 r.

 

Zapłata za wykonanie zamówienia będzie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Audytora w fakturze lub rachunku w następujący sposób:

- 80% wynagrodzenia po otrzymaniu raportu końcowego i/lub opinii zawierającej wnioski z audytu dla projektu. Podstawą do wystawienia rachunku jest pisemne potwierdzenie odbioru wyników badania przez Zamawiającego .

- 20% wynagrodzenia po akceptacji raportu przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM 2007-2013 nie później niż do 28.12.2011r.

- termin płatności 21 dni od daty dostarczenia Zmawiającemu prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku.

 

WYMOGI UDZIAŁU WYKONAWCÓW:

1)      O udzielenie zlecenia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają niezbędne  kwalifikacje i doświadczenie i             dysponują osobami (minimum dwie osoby – w tym biegły rewident) zdolnymi do wykonania zlecenia.

2)      Przez wykonawców o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu należy rozumieć podmioty posiadające:

a)      kwalifikacje do realizacji zadań o podobnym charakterze,

b)      doświadczenie:

-        w zakresie audytowania projektów, w których podejmowane były działania o podobnym charakterze,

-        związane z badaniem prawidłowości wykorzystania środków publicznych,

-        w przeprowadzeniu audytu zewnętrznego.

3)      Wykonawca ubiegający się o przeprowadzenie audytu zewnętrznego zobligowany jest do złożenia:

a)      wykazu wykonywanych  audytów projektów wraz z terminem ich wykonania,

b)      wykazu osób (minimum dwóch osób – w tym biegły rewident), które będą uczestniczyć w wykonaniu audytu wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia,                                                                                                           

c)      oświadczenie, że podmiot/osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,  posiadają doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje zawodowe oraz  wymagane uprawnienia  niezbędne do wykonania audytu zewnętrznego będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

4)      Audyt przeprowadzają podmioty, które m.in.:

a)      uprawnione są do badania sprawozdań finansowych na mocy ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych

b)      do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (tj. Dz. U. z 2009r.,Nr 77, poz.649.),

c)      posiadają kwalifikacje zawodowe do przeprowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.  U. Nr 249 poz.2104 z 2005r. z późn. zm.),

d)      w latach 2003-2006 zdały przed komisją powołaną w Ministerstwie Finansów egzaminy pozwalające na wykonywanie zawodu audytora wewnętrznego oraz

-        posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych,

-        nie były karane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

5)      Mając na uwadze poprawność i kompleksowość audytu jednym z członków zespołu audytowego musi być osoba posiadająca uprawnienia biegłego rewidenta.

 

BEZSTRONNOŚĆ I NIEZALEŻNOŚĆ WYKONAWCY AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO

1)      Wykonawca audytu zewnętrznego oraz osoby uczestniczące w przeprowadzeniu audytu muszą spełnić wymóg bezstronności i niezależności od badanego Beneficjenta. Pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu takich okoliczności, składa zarówno wykonawca audytu zewnętrznego jak  i osoba przeprowadzająca audyt.

2)      Niniejsze oświadczenie stanowią załączniki do umowy podpisanej pomiędzy Beneficjentem a wykonawcą audytu zewnętrznego.

3)      Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, jeżeli wykonawca audytu zewnętrznego (dotyczy również osób uczestniczących w przeprowadzeniu audytu):

a)      posiada udziały, akcje lub inne tytuły własności w jednostce pełniącej rolę Beneficjenta RPO WiM lub w jednostce z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej, w której ma wykonać usługę dotycząca audytu zewnętrznego projektu,

b)      jest lub w ciągu ostatnich 3 lat przedstawicielem prawnym (pełnomocnikiem), członkiem organów nadzorczych bądź zarządzających lub pracownikiem Beneficjenta albo jednostki z nią stowarzyszonej, dominującej, zależnej lub współzależnej,

c)      w ciągu ostatnich 3 lat uczestniczył w sporządzaniu dokumentów stanowiących przedmiot audytu zewnętrznego,

d)      osiągnął, chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat, co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz Beneficjenta, jednostki wobec niej dominującej lub jednostek z nią stowarzyszonych, jednostek od niej zależnych lub współzależnych – nie dotyczy to pierwszego roku działalność podmiotu przeprowadzającego audyt,

e)      jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu opieki, przysposobienia lub kurateli z osobą zarządzającą lub będącą w organach nadzorczych Beneficjenta albo zatrudnienia przy prowadzeniu audytu takie osoby,

f)       jest lub był zaangażowany w planowanie, realizację , zarządzanie przedmiotowym projektem,

g)      pozostaje lub w ciągu ostatnich 3 lat pozostawał w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji zaangażowanych we wdrażanie RPO WiM tj.: IZ, IP, IP II,

h)      jest ekspertem umieszczonym w Bazie ekspertów RPO WiM,

i)        z innych powodów nie spełnia warunków bezstronności i niezależności.

4) Osoby uczestniczące w przeprowadzaniu audytu zewnętrznego powinny spełniać wymóg bezstronności i niezależności w stosunku do wszystkich wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II. Poprzez spełnienie warunku bezstronności i niezależności rozumie się przede wszystkim nie pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z przynajmniej jedną z wymienionych instytucji tj.: IZ, IP, IP II osób wykonujących audyt zewnętrzny.

 

DOKUMENTY DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA MOŻNA POBRAĆ:

a)     w siedzibie Zamawiającego:

Wydział Techniczno – Inwestycyjny – pok. 113, Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

b)     ze strony internetowej Gminy Miejskiej Giżycko: www.bip.gizycko.pl

 

KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Cena – 100%

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Data:  19-10-2011 r.     Godzina: 12:00

MIEJSCE:

Urząd Miejski w Giżycku, pok. Nr 104 (sekretariat)

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

TERMIN OTWARCIA OFERT:

Data:    19-10-2011r.    Godzina: 12:15

MIEJSCE:

Urząd Miejski w Giżycku, pok. Nr 114 ( Wydział Techniczno - Inwestycyjny)

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

 

Projekt pn. „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu miasta Giżycka” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.10.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 października 2011 11:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2910
21 października 2011 14:09 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
21 października 2011 14:07 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
21 października 2011 14:03 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.