Przetargi

OBWIESZCZENIE 50/2011 Burmistrza Miasta Giżycka: II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego - nieruchomość niezabudowana położona w Giżycku przy ul. Polnej, oznaczonej nr geodezyjnym działki 658/2 / termin do 26 października 2011 roku

OBWIESZCZENIE 50/2011

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z późn. zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 1. Nieruchomość   niezabudowana położona   w   Giżycku    przy   ul. Polnej   oznaczona   nr geodezyjnymi działek 658/2 o pow.  255m2,  659  o  pow.  1626m2,  976  o  pow. 179m2,   o łącznej pow. 2060m2, opisana w KW OL1G/00013121/3;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren osiedla Wilanów nieruchomość oznaczona symbolem 64MN – tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,00 zł;

Wadium – 15.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin I przetargu: 18.08.2011 r.

 

Do ceny nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomość jest zadrzewiona. Ewentualnego usunięcia drzew nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Na przedmiotowej nieruchomości nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Nieruchomość zostanie przekazana nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie jej do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 26 października 2011 roku


o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.

 1. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 21 października 2011 r. (włącznie) na konto BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 2. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 3. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium.
 4. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
 5. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,
  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 7. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 8. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

10.  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.

11.  Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14.

 

 

Giżycko, dnia 20.09.2011 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.09.2011r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2011 12:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2021
20 września 2011 12:23 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
20 września 2011 12:22 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
20 września 2011 12:20 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.