Przetargi

SPRAWNY URZĄD - przeprowadzenie szkoleń informatycznych z obsługi programów komputerowych /do 5 września/

Człowiek – najlepsza inwestycja

 

 Giżycko: SPRAWNY URZĄD - przeprowadzenie szkoleń informatycznych z obsługi programów komputerowych


Numer ogłoszenia: 229719 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: SPRAWNY URZĄD - przeprowadzenie szkoleń informatycznych z obsługi programów komputerowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na przeprowadzenie kursów komputerowych dla pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku, w ramach realizowanego przez Urząd Miejski
 w Giżycku Projektu Sprawny urząd - współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej: a) Adobe Photoshop i CorelDRAW Liczba uczestników: 11 osób
z możliwością zwiększenia liczby uczestników do 15 osób. W sytuacji zwiększenia liczby uczestników Szkolenia Zamawiający powiadomi niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem Szkolenia, Wykonawcę o zwiększeniu liczby uczestników szklenia. Wykonawca kalkulując cenę oferty winien podać koszt Szkolenia dla 11 osób oraz koszt jednostkowy Szkolenia jednego uczestnika - będący ilorazem kosztu całkowitego Szkolenia i ilości uczestników (zgodnie
z formularzem oferty cenowej - Załącznik nr 1 do SIWZ. Przy wyborze oferty ocenie będzie podlegał koszt Szkolenia 11 osób. W przypadku zwiększenia liczby uczestników Szkolenia (max. o 4 osoby) koszt zamówienia będzie zwiększony o następującą wartość: ilość dodatkowych uczestników
x koszt jednostkowy Szkolenia jednej osoby. Czas trwania kursu - 32 godziny zegarowe, cztery dni. Termin wykonania zamówienia - 21 - 24 września 2011 r. (w godz. 8.00 - 16.00). Dopuszcza się możliwość zmiany terminu i godzin zajęć, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. b) Microsoft Windows 2010 Liczba uczestników: 18 osób z możliwością zwiększenia liczby uczestników do 21 osób. W sytuacji zwiększenia liczby uczestników Szkolenia Zamawiający powiadomi niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni przed terminem Szkolenia, Wykonawcę o zwiększeniu liczby uczestników szklenia. Wykonawca kalkulując cenę oferty winien podać koszt Szkolenia dla 18 osób oraz koszt jednostkowy Szkolenia jednego uczestnika - będący ilorazem kosztu całkowitego Szkolenia i ilości uczestników (zgodnie z formularzem oferty cenowej - Załącznik nr 1 do SIWZ. Przy wyborze oferty ocenie będzie podlegał koszt Szkolenia 18 osób. W przypadku zwiększenia liczby uczestników Szkolenia (max. o 4 osoby) koszt zamówienia będzie zwiększony o następującą wartość: ilość dodatkowych uczestników x koszt jednostkowy Szkolenia jednej osoby. Czas trwania kursu - 32 godziny zegarowe, cztery dni Termin wykonania zamówienia: 04 - 07 październik 2011 r. (w godz. 8.00 - 16.00) Dopuszcza się możliwość zmiany terminu i godzin zajęć, po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Miejsce prowadzonych kursów: Sala Konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko. Zamawiający zapewnia wyposażenie sali w urządzenia multimedialne (odtwarzacz audio - video, zestaw do prezentacji, laptop)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.53.31.00-0, 80.53.32.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 07.10.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ww warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa szkolenia z zakresu obsługi każdego z programów komputerowych: Corel Draw, Adobe Photoshop, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel
w wymiarze 10 godzin dla grupy min. 10 osób.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ww warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jednym trenerem, szkoleniowcem posiadającym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w dziedzinie grafiki komputerowej (dotyczy tylko Adobe Photoshop i Corel Draw) oraz przeprowadził co najmniej dwa szkolenia z zakresu obsługi programów: Adobe Photoshop, Corel Draw, oraz jednym trenerem, szkoleniowcem posiadającym co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w szkoleniu z pakietu programów biurowych w tym z Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel w liczbie minimum 4 dni szkoleniowych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty. 1 Dokument lub dokumenty, których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny odpis właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, pełnomocnictwo). Przez aktualny rozumiemy dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 m - cy przed upływem terminu składania ofert. 2. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym
w Formularzu oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ) 3. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ. 4. Załączniki w postaci dokumentów opisanych
w punkcie 4 i w punkcie 20 SIWZ. 5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 6. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom - informację na temat części zmówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ).
7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 8. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: a) zmiany zakresu podwykonawstwa, b) zmiany terminu, godzin szkolenia (zmiany harmonogramu szkolenia) c) zmiany trenera/szkoleniowca (zmiana wskazanego w ofercie trenera/szkoleniowca tylko na wykładowcę o kwalifikacjach i doświadczeniu tożsamym lub lepszym) Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Ogólny (pok. 106) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giźycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Sprawny urząd - współfinansowanyz Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

  

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=229719&rok=2011-08-26                                                               

 

Projekt pn. „Sprawny Urząd”
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 126.08.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 sierpnia 2011 15:25
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2098
09 września 2011 15:00 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
01 września 2011 11:55 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [wyjasnienia_dot_tresci_siwz.pdf] do dokumentu.
26 sierpnia 2011 15:26 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [corel.doc] do dokumentu.