Przetargi

Przetarg pisemny na dzierżawę komory chłodniczej do przechowywania ciał w trumnach / do 26 sierpnia /

Giżycko dn., 29 sierpnia 2011 r.

 

WM.7045.1.36.2011.JS

                                                                        

INFORMACJA   O   WYNIKU   PRZETARGU

Burmistrza Miasta Giżycka unieważnia przetarg pisemny na dzierżawę komory chłodniczej do przechowywania ciał w trumnach 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Nie wpłynęła żadna oferta.

 


Znak:WM.7045.1.36.2011.JS                                                                                                                                           Giżycko, 18.08.2011

 

Burmistrz Miasta Giżycka

ogłasza przetarg pisemny na dzierżawę komory chłodniczej do przechowywania ciał w trumnach

 

Komora chłodnicza na 3 ciała z drzwiami otwieranymi, w lewą stronę, w zakresie umożliwiający wygodny załadunek i wsuwanie trumien, wyposażona w trzy wózki zasadnicze i trzy wózki pomocnicze, wnętrzna powierzchnia  wykonana z blachy nierdzewnej, zewnętrzna powierzchnia z blachy ocynkowanej lakierowanej lub blachy nierdzewnej, grubość izolacji nie mniejsza niż 60mm, stelaż wewnętrzny szynowy wykonany ze stali nierdzewnej zapewniający łatwy dostęp do wnętrza komory, wnętrze oświetlone, wymiary zewnętrzne: szerokość min. 900 mm,  max. 1300 mm; wysokość min. 1800mm, max. 2050 mm, długość min. 2500 mm, max. 2700 mm, wyposażenie komory: chłodnica powietrza oraz agregat chłodniczy zewnętrzny zamocowany na komorze o mocy dobranej do objętości komory działające w  sposób automatyczny z samoczynnym utrzymywaniem żądanej temperatury użytkowej i oszranianiem, wyposażone w ekologiczny czynnik chłodniczy dopuszczony do stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz panel kontroli niezbędny do właściwego funkcjonowania urządzenia, który pozwala na programowanie według różnych potrzeb i wymagań, temperatura użytkowa od -5 stopni C do + 10 stopni C lub w szerszym, zasilanie 230V-50Hz.”;

 

Przeznaczenie - do wyposażenia domu przedpogrzebowego lub kostnicy;

Okres trwania dzierżawy - czas nieoznaczony od dnia podpisania umowy.  

Wadium – nie dotyczy;

Minimalny oferowany czynsz miesięczny – 100,00 zł netto;

Przygotowanie pomieszczenia,  koszty podłączenia do energii elektrycznej oraz koszty montażu i przeszkolenia obsługi odbędą się na koszt dzierżawcy.

Podmiot prowadzący dom przedpogrzebowy lub kostnicę powinien uzyskać pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz wszelkie wymagane prawem pozwolenia.

Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zostanie doliczony podatek VAT, który na dzień zawarcia umowy jest określony w wysokości 23%.

 

Oferty z dopiskiem komora chłodnicza należy składać  w  zamkniętych  kopertach w  sekretariacie  Urzędu  Miejskiego  w Giżycku, w pokoju 104, w terminie do dnia 26 sierpnia 2011 roku do godz. 1000 /włącznie/.

 

 

Oferta powinna zawierać:

 1. Imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę oraz siedzibę i adres, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot (w przypadku osób prawnych należy załączyć aktualny dokument rejestrowy potwierdzający prawo do reprezentacji podmiotu).
 2. Datę sporządzenia oferty.
 3. Oświadczenie, że oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.
 4. Oferowany czynsz miesięczny netto za miesiąc w wysokości nie niższej niż podana w ogłoszeniu. 

Uwagi:

 1. Otwarcie ofert na przetarg nastąpi w dniu 26 sierpnia 2011 r. o godz. 1030
  w Wydziale Mienia Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 110.
 2. Zwycięzca przetargu nie może posiadać zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Giżycko.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie  podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy.
 4. Informacja o wyniku przetargu będzie opublikowana na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 5. W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą wyłonioną w przetargu zastrzega się, że Burmistrz Miasta może wybrać kolejną ofertę.
 6. Wpłata czynszu dzierżawnego za każdy miesiąc powiększonego o podatek  VAT,  który  wygra  przetarg  będzie  dokonywana z góry w terminie do 5 dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy.
 7. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyn. Burmistrz Miasta Giżycka może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 8. Bliższe informacje na temat przetargu, można uzyskać w Wydziale Mienia Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 110, telefon 87 7324 131. 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.08.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 sierpnia 2011 08:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1908
29 sierpnia 2011 12:40 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
18 sierpnia 2011 08:53 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
18 sierpnia 2011 08:52 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.