Przetargi

Zarządzanie targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2014 r. /do 16 września/

Giżycko: Zarządzanie targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2014 r.
 

Numer ogłoszenia: 240269 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zarządzanie targowiskiem miejskim
w Giżycku w okresie od 01.10.2011 r. do 30.09.2014 r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim w Giżycku zgodnie
z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, standardami zawodowymi oraz z zasadami określonymi przez organy gminy miejskiej Giżycko. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) egzekwowanie w odniesieniu do podmiotów korzystających z targowiska obowiązków wynikających z regulaminu targowiska miejskiego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej
w Giżycku; b) bieżące całoroczne utrzymanie porządku i czystości; c) wyposażenie nieruchomości w niezbędną ilość pojemników na odpady stałe gwarantującą należyte utrzymanie czystości
i porządku oraz zapewnienie odbioru odpadów przez uprawnione podmioty; d) pobieranie (inkasowanie) opłat targowych opłat stanowiskowych oraz wszelkich opłat publicznych wg zasad ustalonych przez właściwe organy gminy oraz rozliczanie się z tego tytułu z Zamawiającym,
e) bieżące utrzymanie szaletu publicznego w godzinach funkcjonowania targowiska Szczegółowy zakres obowiązków określony jest w projekcie umowy oraz regulaminie targowiska miejskiego, stanowiących załączniki do specyfikacji. Składniki wynagrodzenia Wykonawcy: - stałe wynagrodzenie za wykonanie usługi- zarządzanie targowiskiem, - równowartość brutto uzyskanej opłaty stanowiskowej, - 10% równowartości brutto uzyskanej opłaty targowej,

W okresie 01.08.2010 r. do 31.07.2011 r. wynagrodzenie aktualnego zarządcy targowiska stanowiące równowartość opłaty stanowiskowej wynosiło 50.276,93 zł brutto, natomiast wynagrodzenie stanowiące 10% opłaty targowej wynosiło 1.620,75 zł brutto. Niezależnie od powyższych kwot zarządca targowiska pobierał comiesięczne stałe wynagrodzenie..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Założono, że mówienie uzupełniające wyniesie nie więcej niż 10% zamówienia podstawowego.
  I. Organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem targowiskiem miejskim
  w Giżycku zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa, standardami zawodowymi oraz z zasadami określonymi przez organy gminy miejskiej Giżycko. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) egzekwowanie w odniesieniu do podmiotów korzystających z targowiska obowiązków wynikających z regulaminu targowiska miejskiego przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Giżycku; b) bieżące całoroczne utrzymanie porządku
  i czystości; c) wyposażenie nieruchomości w niezbędną ilość pojemników na odpady stałe gwarantującą należyte utrzymanie czystości i porządku oraz zapewnienie odbioru odpadów przez uprawnione podmioty; d) pobieranie (inkasowanie) opłat targowych opłat stanowiskowych oraz wszelkich opłat publicznych wg zasad ustalonych przez właściwe organy gminy oraz rozliczanie się z tego tytułu z Zamawiającym, e) bieżące utrzymanie szaletu publicznego w godzinach funkcjonowania targowiska Szczegółowy zakres obowiązków określony jest w projekcie umowy oraz regulaminie targowiska miejskiego, stanowiących załączniki do specyfikacji. Składniki wynagrodzenia Wykonawcy: - stałe wynagrodzenie za wykonanie usługi- zarządzanie targowiskiem, - równowartość brutto uzyskanej opłaty stanowiskowej, - 10% równowartości brutto uzyskanej opłaty targowej, W okresie 01.08.2010 r. do 31.07.2011 r. wynagrodzenie aktualnego zarządcy targowiska stanowiące równowartość opłaty stanowiskowej wynosiło 50.276,93 zł brutto, natomiast wynagrodzenie stanowiące 10% opłaty targowej wynosiło 1.620,75 zł brutto. Niezależnie od powyższych kwot zarządca targowiska pobierał comiesięczne stałe wynagrodzenie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.33.00.00-3, 70.30.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości: 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Wadium można wnieść w formie określonej w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
art. 45 ust. pkt. 6 i 7, tj. w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Nr konta bankowego: 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330 Rozpatrywane będą tylko te oferty, na które zostanie wniesione wadium. (Dowód wniesienia wadium powinien znajdować się w ofercie). Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania
z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwrot wadium Wykonawcy wybranemu do wykonania zamówienia nastąpi po zawarciu umowy. W przypadku niepodpisania umowy z winy Wykonawcy wadium nie podlega zwrotowi.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 u. p.z.p.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 u. p.z.p.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 u. p.z.p.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą licencję zarządcy nieruchomości nadaną na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200. 000,00PLN (dwieście tysięcy złotych)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta złożona przez wykonawcę powinna być przygotowana w formie pisemnej wg poniższych warunków i powinna zawierać następujące informacje: 1. Oferta cenowa powinna być przedstawiona zgodnie z Formularzem Ofertowym (CZĘŚĆ H.); 2. Ceny powinny zawierać obowiązujący podatek VAT . 3. Dokumenty, o których mowa w części E specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Załączyć : - oświadczenie z ilu stron składa się oferta, - dowód wniesienia wadium - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 5. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, oraz kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Wszystkie przedkładane w ofercie dokumenty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej firmy Wykonawcy . 7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. 8. Wszelkie dokumenty wraz z ofertą, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opatrzone napisem POUFNE będą wyłączone z jawności postępowania. 9. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom - informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. 10. W innych sprawach dot. postępowania nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy Ustawy - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź.zm.) oraz Kodeksu cywilnego.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
a. Zmiany zakresu podwykonawstwa b. Zmiany ustawowej podatku od towarów i usług c. Zmiany osób wchodzących w skład licencjonowanych zarządców d. Zmiany przepisów w oparciu, o które ustalono zakres obowiązków Wykonawcy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.gizycko.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=240269&rok=2011-09-08


 

Numer ogłoszenia: 240299 - 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 240269 - 2011 data 08.09.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, fax. 87 4285241.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1.
 • W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.gizycko.pl..
 • W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Mienia (pok. 111) Urzędu Miejskiego
  w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=240299&rok=2011-09-08

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8.09.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2011 14:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 3110
20 września 2011 14:26 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu.
08 września 2011 14:52 (Małgorzata Kulas) - Usunięcie załącznika [ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc] z dokumentu.
08 września 2011 14:52 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.