Przetargi

Dostawa artykułów promocyjnych: pamiątek i gadżetów promujących Giżycko jako markę w ramach projektu „Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” /do 17 sierpnia/

                                                               

 

Giżycko: Dostawa artykułów promocyjnych: pamiątek i gadżetów promujących Giżycko jako markę w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach

Numer ogłoszenia: 235130 - 2011; data zamieszczenia: 08.08.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów promocyjnych: pamiątek i gadżetów promujących Giżycko jako markę w ramach projektu Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pamiątek i gadżetów promujących Giżycko jako markę w ramach projektu -Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Wszystkie pamiątki i gadżety będące przedmiotem zamówienia muszą zawierać logotypy i znaki wymagane w związku z dofinansowaniem zamówienia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013. Wielkość zamówienia: brelok z herbem - 1 000 szt., pins z herbem - 1 000 szt., teczka z herbem - 2 000 szt., ulotka Giżycko - 400 lat z informacjami o obchodach z okazji 400-lecia miasta - 4 000 szt., pióro w etui z okazji 400-lecia miasta - 100 szt., zawieszka odblaskowa w kształcie ryby - 1 000 szt., puzzle z nadrukiem panoramy miasta, architektury (format A3, 120 elementów, w pudełku) - 500 szt., puzzle z nadrukiem panoramy miasta, architektury (format 12x16cm, w woreczku) - 1 000 szt., kostium leszcza z nadrukiem (tzw. żywa maskotka) - 3 szt., torby papierowe ekologiczne - 1 000 szt., torby bawełniane ekologiczne - 1 000 szt., kubki - 500 szt., smycze - 500 szt., długopisy promocyjne - 1 000 szt., koszulka z logo Giżycka - 2 000 szt., chorągiewki z herbem miasta - 2 000 szt., bandery na jachty z herbem miasta - 200 szt. Szczegółowy wykaz i opis gadżetów i pamiątek stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Brelok z herbem, pins z herbem, teczka z herbem, ulotka Giżycko - 400 lat z informacjami o obchodach z okazji 400-lecia miasta, pióro w etui z okazji 400-lecia miasta, zawieszka odblaskowa w kształcie ryby, puzzle z nadrukiem panoramy miasta, architektury (format A3, 120 elementów, w pudełku), puzzle z nadrukiem panoramy miasta, architektury (format 12x16cm, w woreczku), kostium leszcza z nadrukiem (tzw. żywa maskotka), torby papierowe ekologiczne, torby bawełniane ekologiczne, kubki, smycze, długopisy promocyjne, koszulka z logo Giżycka, chorągiewki z herbem miasta, bandery na jachty z herbem miasta

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6, 39.29.41.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.01.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga w przedmiotowym postępowaniu wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 dostawę odpowiadającą swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia. Za dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie, stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia uważa się dostawy materiałów reklamowych lub artykułów informacyjnych i promocyjnych o wartości minimum 50 000,00 zł brutto
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
   • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kompletna oferta musi zawierać: 1) Załącznik nr 1 do SIWZ podpisany i zaparafowany przez Osoby Uprawnione, 2) Ofertę cenową przygotowaną zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do SIWZ, 3) Wizualizację przedmiotu zamówienia w formie papierowej (np. z wykorzystaniem fotografii), 4) Projekt umowy podpisany i zaparafowany przez Osoby Uprawnione wypełniony zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 2 do SIWZ, 5) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych, 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Konieczności wprowadzenia zmian, będących następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu - Giżycko 2011 - 2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Promocji pok. 117, Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel. 87 73 24 137.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2011 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat pok. 104 Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=235130&rok=2011-08-08

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt „Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” dofinansowany  ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8.08.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 sierpnia 2011 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2242
24 sierpnia 2011 11:57 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf] do dokumentu.
16 sierpnia 2011 15:18 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [odpowiedzi_na_pytania_16082011.pdf] do dokumentu.
16 sierpnia 2011 15:18 (Małgorzata Kulas) - Usunięcie załącznika [odpowiedzi_na_pytania_12082012.pdf] z dokumentu.