Przetargi

Renowacja drzwi zewnętrznych wraz z odnowieniem płyt z piaskowca z elementami ozdobnymi i remontem elewacji /do 21 czerwca/

Giżycko: Renowacja drzwi zewnętrznych wraz z odnowieniem płyt z piaskowca z elementami ozdobnymi i remontem elewacji

Numer ogłoszenia: 155927 - 2011; data zamieszczenia: 03.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14/120, 11-500 Giżycko,
         woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4282997, 4285231 w. 43, faks 087 4285241.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja drzewi zewnętrznych wraz z odnowieniem płyt z piaskowca z elementami ozdobnymi i remontem elewacji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac renowacyjno - budowlanych: renowacja drzwi zewnętrznych wraz z odnowieniem płyt piaskowca z elementami ozdobnymi i remontem schodów zewnętrznych budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w następującym zakresie: 1. Renowacja stolarki okiennej
i drzwiowej. Prace które należy wykonać przy renowacji skrzydeł drzwiowych polegają na : - zdjęciu (założeniu) skrzydeł drzwiowych, -oczyszczeniu powierzchni zarówno skrzydeł jak i ościeżnic ze starej farby olejnej, -naprawie (wymianie zawiasów skrzydeł drzwiowych, spasowanie), - uzupełnienie drobnych ubytków drewna w skrzydłach drzwiowych, - odtworzeniu klamki wraz z zamkiem, - wymianie doświetla (szyby) w skrzydle, - trzykrotne malowanie lakierem (podkład + lakier) elementów drewnianych, - wymianie doświetleń nad wejściem głównym, - montaż samozamykacza z napędem elektrycznym do 180 kg z blokadą skrzydła i wykrywaniem przeszkód (urządzenie dostarczy Zamawiający), 2. Renowacja płyt piaskowca. Renowację elementów płyt piaskowca przy wejściach polegają na: - oczyszczeniu metodą mechaniczną np. poprzez piaskowanie, - doczyszczenie chemiczne w miejscach szczególnie zabrudzonych (detale architektoniczne), - uzupełnienie ubytków poprzez zaprawy renowacyjne mineralne, - naprawa spoin polega na uzupełnieniu spękań między blokami spoin poprzez wydłutowanie popękanych spoin i uzupełnienie zaprawą cementowo-wapienną z dodatkiem zaprawy uszczelniająco-uplastyczniającej. - po wykonaniu prac renowacyjnych należy piaskowiec zabezpieczyć przed destrukcyjnym działaniem wody jak i środków chemicznych preparatem hydrofobizującym, 3. Wymiana obróbek blacharskich, odwodnienia, oraz remontem balustrady balkonu. Prace remontowe w części balkonowej nad wejściem do USC polegają na : - wymianie obróbek blacharskich, - wymianie rynny wraz z pasem i maskownicą, - uzupełnieniem drobnych ubytków w boniach wraz z malowaniem, - uszczelnieniu połączenia krawędzi balkonu z rynną poprzez nowe szczelne połączenie pasa nadrynnowego z posadzką docelową, -izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa powierzchni poziomych, -tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywanie ręcznie na podłożu, - dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną, Zamawiający zastrzega - remont wejścia głównego i wejścia do USC nie może odbywać się równocześnie. Po ukończeniu renowacji drzwi wejścia głównego Wykonawca może przystąpić do prac przy wejściu do USC (bądź odwrotnie).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.08.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium
w wysokości: 1 000,00 zł, słownie: jeden tysiąc złotych. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w punkcie 13.1 SIWZ. Wadium może być wnoszone w następujących formach: - w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275). Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II) - (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą . Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg: Renowacja drzwi zewnętrznych wraz z odnowieniem płyt piaskowca z elementami ozdobnymi i remontem elewacji. Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101). W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia na wartość nie mniejszą niż 50 000,00 PLN;

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

zapewnią, aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24
UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
  w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
  w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
   a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1.Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie o ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, pełnomocnictwa). Przez aktualny rozumiemy dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ, z podaniem ceny ryczałtowej - powiększonej o należny podatek VAT. 3. Oświadczeni e o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych 4. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału
w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ. 5. Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 4 i w punkcie 22 SIWZ. 6. Kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ. Kosztorys ofertowy nie jest sposobem policzenia ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty na podstawie specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz niniejszej SIWZ. Załączone do SIWZ przedmiary mają spełnić rolę pomocniczą dla Wykonawcy przy kalkulowaniu ceny. 7. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany terminu przekazania placu budowy, b) ustawowej zmiany podatku VAT, c) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ. d) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie SIWZ, e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, f) konieczności zlecenia robót dodatkowych, g) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót, h) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa). i) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Ogólny (pok. 213) Urzędu Miejskiego w Giżycku.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2011 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=155927&rok=2011-06-03

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 3.06.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Kazimierz Smolak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2011 10:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2943
22 czerwca 2011 12:08 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty_22062011.pdf] do dokumentu.
17 czerwca 2011 15:27 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [siwz_17062011.doc] do dokumentu.
17 czerwca 2011 15:26 (Małgorzata Kulas) - Usunięcie załącznika [siwz.doc] z dokumentu.