Przetargi

Zapytanie ofertowe: dostawa i wdrożenie Systemu do rejestracji czasu pracy w ramach Projektu „Sprawny Urząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego /do 9 czerwca, godz. 10.00/

 

 

 Człowiek - najlepsza inwestycja

 

Nr sprawy: WO.042.1.2011.MT.

  Giżycko, 31 maja 2011 r.

 

 

Zapytanie ofertowe

 

dostawa i wdrożenie Systemu do rejestracji czasu  pracy w ramach Projektu

„Sprawny Urząd” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa i numer  Priorytetu:  V. Dobre rządzenie

Nazwa i numer Działania: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

Nazwa i numer Poddziałania: 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Numer konkursu: 2/POKL/5.2.1/2009

Zamawiający :  Gmina Miejska Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku (podmiot realizujący zamówienie )

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. (87) 7324 143;  fax.(87) 428 52 41

NIP 845 10 02 471

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.bip.gizycko.pl

  

1. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 • Dostawa  i wdrożenie Systemu do rejestracji czasu pracy w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku  - w  ramach  Projektu „Sprawny Urząd” współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 •  Dostawa  i wdrożenie Systemu wg specyfikacji technicznej – Załącznik nr 1 do umowy.
 • Wykonanie trwałego kolorowego nadruku na kartach zbliżeniowych zgodnie
  z projektem  Zamawiającego. Wzór karty oraz wykaz nazwisk wraz z innymi niezbędnymi danymi do wykonania kart zbliżeniowych zostanie przekazany Wykonawcy w terminie 2 dni roboczych po  podpisaniu umowy.
 • Przeprowadzenie w siedzibie Zamawiającego, po dostawie, montażu i uruchomieniu Systemu, szkoleń obejmujących – szkolenie wstępne, szkolenie administratora systemu, oraz szkolenie osób obsługujących System.     
 • Zamawiający oczekuje od Wykonawcy przedstawienia dwóch wariantów Systemu:

Wariant I – System wyposażony w czytnik kart zbliżeniowych - identyfikacja pracownika wyłącznie na podstawie karty zbliżeniowej,  

Wariant II – System wyposażony w czytnik kart zbliżeniowych i czytnik linii papilarnych - identyfikacja pracownika na podstawie karty zbliżeniowej  lub czytnika linii papilarnych (w przypadku braku karty).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert na każdy z wariantów osobno, tj. wariant I lub wariant II.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru jednego z wariantów.

 • Na wszystkie prace, sprzęt i oprogramowanie winna być udzielona 24 miesięczna gwarancja.

Wykonawca winien zagwarantować odpowiedzialność za usterki i ich usunięcie na własny koszt przez cały okres objęty gwarancją.

Reakcja serwisowa winna nastąpić w nieprzekraczalnym czasie do 12 godzin od zgłoszenia usterki.

Usunięcie usterki winno nastąpić w nieprzekraczalnym czasie 3 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

 • Warunki płatności – płatność przelewem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktu VAT.
 • Ogłoszenie, a także warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.

3.      Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru jednego z wariantów.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena ofertowa 100 % :

 Ocena oferty będzie dokonana wg następującej formuły:

Pc  =          cena brutto oferty najtańszej / cena brutto oferty badanej x 100 pkt

gdzie Pc – punkty za oferowaną cenę brutto ( max. 100 pkt.)

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14.
 • Termin realizacji zamówienia: do 21 dni od daty podpisania umowy

 

5. Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Urzędzie Miejskim w Giżycku przy al. 1 Maja 14 w pok. Nr 104 (sekretariat) w terminie do dnia  09 czerwca  2011 r. do godz. 10.00.

z dopiskiem: „ Oferta na dostawę i wdrożenie Systemu do rejestracji czasu  w ramach Projektu - Sprawny Urządnie otwierać przed 09 czerwca 2011 r., godz. 10.00”.

       Oferty, które wpłyną do siedziby Urzędu po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

6. Opis warunków udziału w postępowaniu:

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonują) należycie 1 dostawę i wdrożenie Systemu do rejestracji czasu pracy o wartości min. 8 tys. PLN brutto.

 

7. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 

 • Oferta cenowa wg zał. nr 1a i 1b. Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacji firmy Wykonawcy.
 • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw  w okresie  ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
  z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
 • Dokumenty powyższe mogą być złożone w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w następujący sposób:  spełnia/nie spełnia.

 

8. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie pisemnie, drogą faxową lub mailową przy czym  Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

 

 

 

 

Załaczniki:

1. Zapytanie, Formularz oferty cenowej i Wzór umowy

2. Specyfikacja techniczma

 

 

 

 

Projekt pn. „Sprawny Urząd” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.06.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2011 12:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 121438
17 czerwca 2011 13:25 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [ogloszenie__wybor_oferty.doc] do dokumentu.
01 czerwca 2011 13:09 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
01 czerwca 2011 13:04 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zapytanie_formularz_oferty_cenowej_umowa.doc] do dokumentu.