Przetargi

Wycena nieruchomości /do 27 czerwca/

Giżycko: Wycena nieruchomości

Numer ogłoszenia: 159827 - 2011; data zamieszczenia: 08.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14/120, 11-500 Giżycko,
woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4282997, 4285231 w. 43, faks 087 4285241.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wycena nieruchomości.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest WYCENA NIERUCHOMOŚCI. Zamówienie obejmuje: Wycenę nieruchomości (sporządzenie operatów szacunkowych), w tym: - określenie wartości nieruchomości lokalowej (część opisowa i graficzna) oraz wartości gruntu przynależnego do lokalu, - określenie wartości nieruchomości gruntowej niezabudowanej (bez względu na ilość działek ewidencyjnych), - określenie wartości nieruchomości zabudowanej - budynki o funkcji mieszkalnej i użytkowej wraz
z wartością gruntu - określenie wartości nieruchomości zabudowanej (budynki gospodarcze
i garaże) wraz z wartością gruntu, - określenie wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej, - określenie wartości nieruchomości w celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości lub sprzedaży prawa własności nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego, - określenie wartości nieruchomości w celu aktualizacji opłat
z tytułu użytkowania wieczystego, - określenie wartości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Sporządzanie opracowania i ekspertyzy w zakresie pomiaru i szkicu lokalu wraz
z przynależnymi częściami wspólnymi w nieruchomości (z uwzględnieniem zapisów rozdziału 1 i 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 903 z 2000r. ze zmianami). Zobowiązanie Wykonawcy do zamieszczenia w operacie szacunkowym klauzuli
o stwierdzeniu aktualnej wartości nieruchomości jednorazowo na wezwanie Zamawiającego. UWAGA: Szczegółowy zakres praw i obowiązków określony jest w projekcie umowy, stanowiącej załącznik C do SIWZ oraz formularzu ofertowym - załącznik A SIWZ. Do wszelkich czynności oraz sporządzanych dokumentów przez Wykonawcę zastosowanie mają przepisy ustawy dnia
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102, poz. 651 z 2010r. ze zmianami) oraz przepisy wykonawcze, a w szczególności Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (tekst jednolity Dz. U. Nr 207, poz. 2109 z 2004r. ze zmianami). WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Umowa w wyniku przeprowadzenia niniejszego Postępowania zostanie zawarta na okres od 1 lipca 2011r. do 31 grudnia 2011r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

OFERTA POWINNA ZAWIERAĆ: 1. Formularz oferty - załącznik A SIWZ. 2. Podpisane oświadczenia stanowiące załącznik B SIWZ. 3. Dokument lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, pełnomocnictwo). Przez aktualny rozumiemy dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Mienia (pok. 110) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

 

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=159827&rok=2011-06-08

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8.06.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 czerwca 2011 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2400
28 czerwca 2011 11:09 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
20 czerwca 2011 09:14 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [siwz_wycena_na_lipiec__grudzien_2011.doc] do dokumentu.
20 czerwca 2011 09:13 (Małgorzata Kulas) - Usunięcie załącznika [siwz_wycena_na_lipiec__grudzien_2011.docx] z dokumentu.