Przetargi

Ogłoszenie o Przetargu na wynajem lokali biurowo - handlowych w nowo wybudowanym kompleksie portowym "EKOMARINA" w Giżycku /ustna licytacja dnia 13.06.2011 r. o godz. 11.00/

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA NAJEM LOKALI BIUROWO - HANDLOWYCH
W NOWO WYBUDOWANYM KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokali użytkowych położonych w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej.
( bez możliwości prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi )

Przetarg odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku przy al. 1 Maja 14  w dniu 13.06.2011 r.  o godz. 1100 w formie ustnej licytacji wysokości miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu.
Do przetargu wyznaczone są następujące pomieszczenia :
- pomieszczenie oznaczone numerem 0/18 i 13B o powierzchni 24,18 m2
- pomieszczenie oznaczone numerem 0/19 o powierzchni 34,91 m2
Lokale są wyposażone w następujące instalacje: elektryczna, lokalne c.o., telekomunikacyjna.
Lokal znajduje się w nowo wybudowanym budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14. Budynek główny stanowi cześć kompleksu portowego „EKOMARINA” przy jeziorze Niegocin i położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „kładki” (przejścia nadziemnego) łączącej centrum miasta Giżycka z nadbrzeżem jeziora Niegocin.
Czas trwania najmu – oznaczony na okres 5 lat z możliwością przedłużenia umowy do lat 10 na podstawie zgodnej woli stron.
Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu ustala się następująco :
- pomieszczenie oznaczone numerem 0/18 i 13B o powierzchni 24,18 m2 na kwotę 500 zł.
- pomieszczenie oznaczone numerem 0/19 o powierzchni 34,91 m2 na kwotę 700 zł.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 50 zł lub wielokrotność tej kwoty.
Wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.
Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości. Nadto najemcę będą obciążały opłaty z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, c.o.)
Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 000 zł na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .
Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:
- podać komisji przetargowej dane:
a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,
b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,
-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,
- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.
Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu :
1) Wpłaca kaucję pieniężną jako zabezpieczenia należności najemcy względem wynajmującego związanych ze stosunkiem najmu (w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto).
2) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu w zależności od statusu prawnego:
a) w przypadku osób fizycznych:
-   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
-   kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta),
-  uczestnik przetargu nieprowadzący jeszcze działalności gospodarczej, zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione zaświadczenie (dokument) w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,
b) w przypadku pozostałych podmiotów:
- aktualny odpis z właściwego rejestru (opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6-miesięcy przed jego złożeniem),
3) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed ich złożeniem.
4) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko (tj. podatkami i opłatami lokalnymi, należnościami wynikającymi z innych stosunków prawnych zawartych z Gminą Miejską Giżycko, w tym z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych lub użytkowych), opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jego złożeniem, lub oświadczenie, że nie łączą go lub nie łączyły z Gminą Miejską Giżycko stosunki prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych.
5)W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach od 1) do 4) osoba wygrywająca przetarg traci prawo do zawarcia umowy najmu.
Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym i funkcjonalnym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.). W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym, a także projektem protokołu zdawczo-odbiorczego należy zgłosić się do Kierownika Ekomariny Pana Dariusza Klimaszewskiego, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.
Ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez najemcę działalności, będą przez niego dokonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt.
Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jednak nie później niż do końca miesiąca czerwca br., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.
Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.
Najemca ma obowiązek wnoszenia należności za najem lokalu od 1 lipca 2011 r. bez względu na zakres wykończenia lokalu. Należne koszty eksploatacyjne będą płacone od dnia zawarcia umowy najmu.
Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

Uwagi:

I. Wysokość czynszu, będzie aktualizowana przez Wynajmującego o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS za rok poprzedni) w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia czynszu w zaktualizowanej wysokości, nie częściej niż raz w roku.
II. Czynsz najmu będzie płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Wynajmującego.
III. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem : www.bip.gizycko.pl

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.05.2011r.
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Zdzisław Gagajek
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 maja 2011 12:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2112
31 maja 2011 12:31 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
31 maja 2011 12:07 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
31 maja 2011 12:06 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.