Przetargi

Wykonanie zamówienia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera dla beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko /do 27 maja/

 

Giżycko dn. 2 czerwca 2011 r.

WO.INF.004042.5.05.2011.SG

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 Działając na podstawie art. 701 i dalsze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pózn. zm. zawiadamia się, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje zadania pn. „„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera dla beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko.”” Została wybrana oferta oznaczona nr 3 złożona przez:

TECHPAL Sp. z o.o.

10-685 Olsztyn, ul. Barcza 16

W przedmiotowym postępowaniu złożono 7 ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert.

Nr oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy 

Cena oferty /w PLN/

Łączna punktacja

Kolejność oferty wg. kryterium

1

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek kształcenia Zawodowego w Giżycku, 11-500 Giżycko, ul. Kopernika 5

 

47 000,00

70,60

3

 

2

Centrum Informatyki ZETO S.A. 15-706 Białystok, ul. Skorupska 9

 

44 940,00

73,83

2

3

TECHPAL Sp. z o.o., 10-685 Olsztyn, ul. Barcza 16

 

33 180,00

100,00

1

4

Konsorcjum ATForum Damian Dmuchowski – WROcomp Szkolenia – Usługi Informatyczne Jerzy Żemła –lider konsorcjum, 54-432 Wrocław, ul. Strzegomska 232/2

 

66 480,00

Oferta nie spełnia warunków określonych w SIWZ – oferta odrzucona

-

5

Ośrodek Szkoleniowy „Karolex”, 11-500 Giżycko, ul. Daszyńskiego 14

 

52 400,00

63,32

4

6

T-Matic Grupa Computer Sp. z o.o. 15-440 Białystok, ul. Malmeda 1

 

58 400,00

56,82

5

7

ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz,20-148 Lublin, ul. Związkowa 4

 

47 000,00

70,60

3

Uzasadnienie:

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryterium oceny uzyskała najwyższą ilość punktów.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego może zostać zawarta z dniem publikacji zawiadomienia.

 

 


Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko

  

Gmina Miejska Giżycko
al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko
www.gizycko.um.gov.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, na podstawie art. 701 i dalsze ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z pózn. zm. na wykonanie zamówienia:

„Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera dla beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko.” 

 1. Przedmiot zamówienia: „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi komputera dla beneficjentów ostatecznych projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Miejskiej Giżycko” współfinansowanego przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 29 lipca 2011 r.
 3. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 4. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
 5. Termin składania ofert upływa dnia 27 maja 2011 r. o godz. 11.00. Oferty osobiście dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 104, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem:  „Oferta w postępowaniu na „Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu obsługi komputera” – nie otwierać przed dniem 27 maja 2011 r.,  godz. 11.10”.
 6. Termin związania ofertą – 14 dni.
 7. Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania w przypadku pojawienia się okoliczności, powodujących konieczność zrezygnowania przez Zamawiającego z prowadzenia niniejszego postępowania.
 8. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:  
  Szymon Grabowski        -              Koordynator projektu
  Małgorzata Kulas                            Kierownik finansowy projektu tel. 0 87 73 24 140, fax. 0 87 428 52 41.
 9. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.
 10. Integralna częścią niniejszego ogłoszenia  jest Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia –SIWZ.
 11. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają określone warunki, tj.:

11.1.       Warunki dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

11.2. Warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonywał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) należycie 3 usługi polegające na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń (warsztatów) w zakresie tożsamym z tematyką szkolenia o wartości min. 30.000,00 zł (brutto) łącznie. Usługa winna obejmować co najmniej: organizację oraz przeprowadzenie zajęć.

Wymagane dokumenty: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (sporządzony wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łącza wiedza i doświadczenie.

11.3.     Warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował minimum dwoma trenerami, którzy posiadają doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń w zakresie tożsamym z tematyką szkolenia. w liczbie minimum 5 dni szkoleniowych – przy czym każdy dzień szkoleniowy wynosi co najmniej 6 godzin zegarowych.

Wymagane dokumenty: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (sporządzony wg wzoru załącznika nr 6 do SIWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 u. p. z. p., oceniana będzie ich łącza wiedza i doświadczenie).

11.4.     Warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

11.5.                     Inne dokumenty:

a) Dokument lub dokumenty z których będzie wynikać uprawnienie do podpisywania oferty (np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, pełnomocnictwo). Przez aktualny należy rozumieć dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

b) Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów,  Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia pisemnego zobowiązania ( w formie oryginału ) tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z ich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia.

c)  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

12. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, nie dokona wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

13. Formularz Oferty można odebrać po uprzednim pisemnym zgłoszeniu w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 119, w godz. 8.00 do 15.00, tel. 0 87 73 24 140, fax. 0 87 428 52 41.

14. Formularz Oferty wraz z SIWZ jest dostępny na stronie internetowej Zamawiającego  www.bip.gizycko.pl w zakładce: //przetargi.

 

„Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.05.2011
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Szymon Grabowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 maja 2011 14:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2514
07 czerwca 2011 08:53 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
07 czerwca 2011 08:52 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
07 czerwca 2011 08:50 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.