Przetargi

MOSiR - konkurs ofert na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej w okresie od 01.06.2011r. – 31.08.2011r. z przeznaczeniem na : stanowiska nr 1 – sprzedaż książek, prasy i filmów; stanowisko nr 2 - handel odzieżą, obuwiem, art. dekoracyjnymi itp./do 23 maja/

KONKURS OFERT

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej w okresie  od 01.06.2011r.  – 31.08.2011r. z przeznaczeniem na : stanowiska nr 1 – sprzedaż książek, prasy i filmów; stanowisko nr 2 - handel odzieżą, obuwiem, art. dekoracyjnymi itp.

Część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na plaży miejskiej oznaczonej nr geod. działek 312/14 opisanej w KW OL1G/00026019/9;
Orientacyjna powierzchnia do zagospodarowania: 2 x 8 0 m2
Stanowiska nie posiadają żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Wysokość stawki minimalnej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę 8000 zł od każdego stanowiska za cały okres dzierżawy.

 


Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) zostanie doliczony podatek VAT, który na dzień zawarcia umowy jest określony w wysokości 23%.
W przypadku złożenia równorzędnych ofert przez dwóch lub więcej oferentów, ogłaszającemu konkurs ofert przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
Podmiot, który wygra otrzyma przedmiot dzierżawy po wpłaceniu do kasy MOSiR całej proponowanej kwoty.

 


Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem : konkurs – stanowisko Nr 1 i w oddzielnej kopercie, konkurs – stanowisko Nr 2, można składać w biurze MOSiR przy ul. Moniuszki 5 w terminie do 23.05.2011r. do godziny 09.00 .

 


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1000 zł na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż na 3 dni przed dniem otwarcia ofert. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .


Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.05.2011r. o godz.9.15 w biurze MOSiR.
MOSiR zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert bez podania przyczyn.

Jedna osoba/podmiot może składać odrębne oferty na poszczególne stanowiska.


Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze MOSiR przy ul. Moniuszki 5 lub pod nr. telefonu : 0 500 08 08 93, 087 429 27 53

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.05.2011
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2011 09:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2080
11 maja 2011 12:07 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
11 maja 2011 12:05 (Małgorzata Kulas) - Zmiana danych dokumentu.
11 maja 2011 09:13 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [zalacznik_graficzny.jpg] do dokumentu.