Zarządzenia

Zarządzenie nr 182/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 lutego 2009 r. w sprawie zasad używania herbu i barw Miasta Giżycka

Zarządzenie Nr 182/2009

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 18.02.2009 r.

 

w sprawie: zasad używania herbu i barw Miasta Giżycka

 

Na podstawie § 5 ust. 5 uchwały nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Giżycka (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 52, poz. 734 z późniejszymi zmianami),
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Herbu i barw Miasta mogą używać nieodpłatnie do celów związanych z realizacją swoich zadań statutowych:
a) jednostki organizacyjne Miasta oraz spółki prawa handlowego z udziałem Miasta Giżycka,
b) instytucje, organizacje, jednostki świadczące usługi i wykonujące działalność o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców Giżycka,

c) osoby umieszczające herb i barwy miasta na przedmiotach, w publikacjach, folderach  i innych materiałach promocyjnych, widokówkach, itp.

§ 2.
1. Zgody na używanie herbu i barw przez podmioty inne niż wymienione w § 1 ust. 1 pkt. a udziela Burmistrz Miasta Giżycka.
2. Burmistrz Miasta może zawiesić lub cofnąć zgodę na używanie herbu lub barw, jeżeli podmiot wykorzystujący herb lub barwy narusza dobre obyczaje, prestiż lub interes Miasta.

§ 3.
1. Zgoda na używanie herbu lub barw następuje poprzez zawarcie umowy cywilnoprawnej.
2. Umowa określa w szczególności cel używania herbu lub barw i jego okres.
3. Strona umowy nie może przenieść swojego upoważnienia na inne osoby bez zgody Burmistrza Miasta.

§ 4.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Giżycka.

§ 5.

Traci moc Zarządzenie Nr 93/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 lutego 2008 r.

 

§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Giżycka
/ - /
Jolanta Piotrowska          

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.02.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grażyna Piotrowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 lutego 2009 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2471
24 lutego 2009 12:34 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
24 lutego 2009 12:33 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.