Biuro Promocji i Polityki Społecznej (BPS)

Stanowiska

Kierownik Biura

Główny specjalista w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Inspektor w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Podinspektor w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Podinspektor w Biurze Promocji i Polityki Społecznej

Zadania biura

Biuro Promocji i Polityki Społecznej:
- opracowywanie analiz sytuacji gospodarczej Miasta,
- współpraca regionalna,
- prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym organizowanie szkoleń w zakresie przedsiębiorczości,
- promowanie przedsiębiorczości na terenie miasta i prowadzenie działalności na rzecz rozwoju inicjatyw gospodarczych,
- współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców,
- utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu,
- realizowanie polityki informacyjnej, a w szczególności w zakresie:
a) współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu, jednostkami organizacyjnymi miasta oraz innymi instytucjami w zakresie przygotowywania serwisów informacyjnych dla mediów,
b) przygotowywania codziennych przeglądów prasy oraz archiwizowanie informacji prasowych,
c) organizowania konferencji prasowych,
d) udzielania odpowiedzi lub opiniowanie projektów odpowiedzi na publikacje zamieszczone w mediach,
e) przekazywania mediom informacji związanych z funkcjonowaniem Miasta i Urzędu,
f) zarządzanie i administrowanie serwisem internetowym miasta oraz Biuletynem Informacji Publicznej,
g) koordynowanie i promocja imprez prezentujących miasto, nadzór i koordynacja działań związanych z udziałem miasta w imprezach promocyjnych i targach,
h) opracowywanie i realizacja strategii promowania Miasta:
- koordynowanie działań promocyjnych Miasta,
- promocja walorów turystycznych Miasta,
i) współpraca z organizacjami pozarządowymi:
- przygotowywanie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- przyjmowanie wniosków o granty,
- rozliczanie sprawozdań finansowych,
- prowadzenie dokumentacji i kontrola realizacji powierzonych zadań,
j) prowadzenie spraw związanych z kulturą, sztuką, ochroną zdrowia oraz kulturą fizyczną, a zwłaszcza:
- nadzór merytoryczny nad prowadzeniem spraw związanych z bibliotekami,
- nadzór merytoryczny nad prowadzeniem spraw związanych z realizacją zadań z zakresu muzeów,
- nadzór merytoryczny nad realizowaniem zadań Miasta z zakresu kultury fizycznej, sportu, rekreacji i wypoczynku,
- koordynowanie imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych w obrębie jednostek miejskich oraz współpraca w obrębie regionalnym,
- współpraca z Centrum Promocji i Informacji Turystycznej, Giżyckim Centrum Kultury, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Centrum Profilaktyki Uzależnień i Integracji Społecznej oraz Centrum Integracji Społecznej,
- koordynowanie działań związanych ze współpracą z zagranicą, z miastami partnerskimi (współorganizacja imprez z udziałem miast partnerskich, koordynacja działań związanych z pobytem delegacji zagranicznych),
- prowadzenie spraw związanych z organizacją i przebiegiem kontaktów Burmistrza z miastami partnerskimi i podmiotami zagranicznymi,
- współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie miasta w zakresie prowadzonej współpracy zagranicznej,
- ewidencja obiektów hotelarskich, w tym przeprowadzanie kontroli istniejących obiektów hotelarskich i aktualizowanie ewidencji,
- prowadzenie rejestru Instytucji Kultury,
- przyjmowanie wniosków o stypendia sportowe i prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
- przyjmowanie wniosków o nagrody Burmistrza w dziedzinie kultury i sportu oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej,
- prowadzenie i nadzór spraw związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta,
- koordynowanie działań związanych z wdrożeniami programów społecznych: Karta Dużej Rodziny, Giżycka Karta Mieszkańca,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją giżyckiego Budżetu Obywatelskiego.

Dokumenty

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Biuro Promocji i Polityki Społecznej (BPS)
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 09:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 25428
06 marca 2019 12:19 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Aktualizacja danych jednostki.
06 marca 2019 12:18 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Aktualizacja danych jednostki.
09 października 2018 14:51 (Grażyna Piotrowicz) - Aktualizacja danych stanowiska: Podinspektor w Biurze Promocji i Polityki Społecznej.