Zarządzenia - archiwum

Zarządzenie Nr 213/2012 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 01.10.2012 r.w sprawie określenia stawek opłat za korzystanie z targowiska miejskiego, położonego w Giżycku pomiędzy ul. Traugutta i Smętka.

Zarządzenie  nr 213/2012

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 01.10.2012 r.

 

w sprawie  określenia stawek opłat za korzystanie z  targowiska miejskiego, położonego w Giżycku pomiędzy ul. Traugutta i Smętka.

Na  podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku   o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U. Nr 45 poz. 236 z 2011 r. ze zmianami) oraz uchwały Nr XIV/107/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie powierzenia ustalenia stawek opłat za korzystanie z targowiska miejskiego, położonego w Giżycku pomiędzy ul. Traugutta i Smętka, Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje:                                    

§ 1

Ustala się następujące dzienne stawki opłat za korzystanie z  terenu i urządzeń targowych (opłata stanowiskowa):

 

Lp.

Przedmiot opłaty

Stawka

brutto

1.

 

 

 

Udostępnienie i korzystanie z

- lady zadaszonej        

- 1m2 powierzchni terenu służącego do wykonywania sprzedaży     

 

8,00zł

 

2,00zł

2.

 

 

 

 

 

Udostępnienie i korzystanie ze stanowiska sprzedaży na chodniku, położonym wzdłuż dzierżawionego/ użytkowanego stanowiska handlowego na jego szerokości (dot. wyłącznie dzierżawców bądź użytkowników  stanowiska handlowego położonego bezpośrednio wzdłuż chodnika*)

1,00zł

3.

 

 

Wjazd samochodu w celu dokonywania sprzedaży:

- o ładowności do 2,5 t

- o ładowności powyżej 2,5 t

10,00zł

20,00zł

* Nie dotyczy przypadków, w których zostały zawarte umowy dzierżawy na przedmiotowy teren

 

 

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządcy Targowiska.

 

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.10.2012 r.

 

   Burmistrz Miasta Giżycka

                / - /

     Jolanta Piotrowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.10.2012
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Markowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2012 15:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Grażyna Piotrowicz
Ilość wyświetleń: 1452
15 października 2012 15:46 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie dokumentu.