Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego – Renowacja Muru Carnot’a wraz z oświetleniem - CZĘŚĆ II – Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot’a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej”. TERMIN DO 11.09.2020 R.

Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 Nazwa zamówienia:  Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego – Renowacja Muru Carnot’a wraz z oświetleniem - CZĘŚĆ II – Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot’a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej”.


1. Informacje wprowadzające

1.1 Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania      inwestycyjnego: „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego obszaru transgranicznego – Renowacja Muru Carnot’a wraz z oświetleniem - CZĘŚĆ II – Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot’a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej”.

     a) Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

     b) Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień       

         publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 – ze zmianami).

1.2 Dane Zamawiającego:

     a) konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

     b) nr konta bankowego: 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

     c) NIP: 845-19-51-457

     d) adres do korespondencji: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko

     e) znak postępowania: WPI.042.36.4.2020.MiBi

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

1A.  Klauzula informacyjna z art. 13 RODO związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego   do 30 000 euro.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko/;
 • inspektorem ochrony danych osobowych powołanym przez Administratora jest NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kościuszki 39, e-mail: info@ntg.pl tel. 42 655 33 77;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na stronie internetowej bip.gizycko.pl. Postępowanie prowadzone jest w oparciu
  o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019, poz. 1145).
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 2 ustawy z dnia
  6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,
  poz. 1429). 
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 118 KC, nie krócej niż
  3 lata i nie dłużej niż 6 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Kodeksu cywilnego, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Kodeks cywilny; 
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:

           - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

           - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

           - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

           - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

           - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

           - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

           - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

_________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

2.  Opis przedmiotu zamówienia

        2.1.   Zadanie obejmuje Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Giżycko i Sowieck – współpraca na rzecz rozwoju zachowania dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego 
                obszaru transgranicznego – Renowacja Muru Carnot’a wraz z oświetleniem - CZĘŚĆ II – Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot’a na odcinku od Bramy Giżyckiej do Bramy Kętrzyńskiej”.

       2.2.   Podstawowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi obejmuje:

                a) budowę linii kablowych oświetleniowych YAKXS 4x25, dł. 932+13 = 945 m;

                b) budowę latarni na słupach ozdobnych o wys. 5m, oprawa sodowa 70W – 27 kpl.

                c) montaż naświetlaczy na wybranych słupach, panel  LED 10W – 9kpl.

                d) dostosowanie istniejącego obwodu oświetlenia z SO – 1720 do sterowania kaskadowego, 1 kpl. 

       2.3.   Dokumentacja techniczna i przetargowa znajduje się na stronie Zamawiającego:

         2.4.  https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/529066/gizycko_i_sowieck__wspolpraca_na_rzecz_rozwoju_zachowania_dziedz

       2.5.   Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

                - inspektora nadzoru inwestorskiego posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych.

        2.6.   Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót
                gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

3. Termin i miejsce wykonania zamówienia

     3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do momentu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego.

     3.2 Miejsce wykonania zamówienia – Twierdza Boyen, ul. Turystyczna 1 w Giżycku, dz. nr 361/1, obręb 0001.

4.  Zawartość oferty 

     Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

      -  Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do zaproszenia,

      - Kopia uprawnień budowlanych z dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych  osoby proponowanej do wykonania zamówienia.

5.  Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

      Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest: 

      - Michalina Bielecka - Inspektor, WPI, UM Giżycka,

         tel. 87 73 24 120, e-mail: michalina.bielecka@gizycko.pl

6. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

    6.1 Termin składania ofert upływa dnia 11.09.2020 roku o godz. 1000.

          Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

    6.2 Forma składania ofert:

          a) na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odczytania, lub

          b) w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

              Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

    6.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.09.2020, o godz. 1020 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

7. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

     7.1   Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium tj. Cena. Liczba punktów, które można uzyskać oferta zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

 

Cp=Co/Cb× 100 pkt.

     gdzie:

     Cp – ilość punktów badanej oferty,

     Co – cena oferty najniższej,

     Cb – cena oferty badanej,

     7.2    Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

     7.3 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.

     7.4 Uzyskana z wyliczenia ilość punktów  zostanie ostatecznie wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr
           miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8. Postanowienia końcowe

8.1 Zamawiający zastrzega prawo do:

        a) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

g) Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

        8.2 Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a) z którym  zerwał umowę z jego winy,

b) któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c) który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

              Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

        8.3  Okres związania ofertą: 21 dni od daty terminu składania ofert.

9.  Załączniki

      Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

       a) Załącznik nr 1 do zaproszenia     -              Formularz oferty cenowej, 

       b) Załącznik nr 2 do zaproszenia     -              Projekt umowy,

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.09.2020 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 września 2020 10:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 134
28 września 2020 13:40 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyniku_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 września 2020 10:42 (Ewa Kuliś) - Opublikowanie dokumentu.
04 września 2020 10:41 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2__projekt_umowy_z_zalacznikami.pdf] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)