Przetargi

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztowej na przebudowe ulicy Nowowiejskiej w Giżycku ( termin składania ofert do 10.09.2020r.)

Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8

na wykonanie zamówienia „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej przebudowy ulicy Nowowiejskiej w Giżycku”

 

1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE:

  Dane Zamawiającego:

  Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

   tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41

   e-mail: urzad@gizycko.pl

   www.gizycko.pl                            

   e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: ewa.kulis@giżycko.pl

  znak postępowania: WPI.7011.31.1.2020.EK

 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

    2.1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztowej przebudowy ulicy     
              Nowowiejskiej. 

    2.2 Teren objęty opracowaniem objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Nowowiejską, Drzymały, Wilanowską i Obwodową – Uchwała Nr XXIV/68/08 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 02.10.2008 r. – Dz. U. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 196 poz.3046 z dnia 22.12.2008 r.

    2.3   Założenia do projektowania:

           2.3.1 uwzględnienie rozwiązań dokumentacji projektowo – kosztowej ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Nowowiejskiej (prawa strona od ulicy Tadeusza Kościuszki w stronę ulicy Obwodowej (autor URBAN MEDIA Warszawa, data opracowania listopad 2017r.);zadanie planowane do realizacji w ramach budowy Mazurskiej Pętli Rowerowej.

           2.3.2 „dowiązanie” się do rozwiązań końcowego odcinka ul. Nowowiejskiej realizowanego obecnie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa ronda w ciągu ulicy Obwodowej przy ulicy Świderskiej”,

           2.3.3 branża drogowa (długość ulicy objęta przedmiotowym opracowaniem ok. 710 mb):

                  - przebudowa nawierzchni jezdni w zakresie wynikającym z badań geotechnicznych oraz odkrywek,

                  -  regulacja/wymiana krawężników drogowych,

                 -  przebudowa/regulacja chodników, wjazdów, zatok postojowych i autobusowych,

                 - przełożenie istniejących nawierzchni (chodniki, zjazdy, miejsca postojowe) w miejscach połączeń z projektowanymi,  

                 -  oznakowanie poziome i pionowe,

                 -  regulacja pionowa studni kanalizacyjnych z założeniem pierścieni odciążających, wymianą włazów na studniach usytuowanych w jezdni na włazy o nośności 40 T, studzienek telekomunikacyjnych, zasuw wodociągowych, gazowych itp.,   

            2.3.4 odwodnienie ulicy projektować w oparciu o istniejącą sieć kanalizacji deszczowej przebiegającą na odcinku od ul. T. Kościuszki do ulicy Koszarowej d=500-600 mm, zastosowane urządzenia winny zapewnić retencję wód opadowych z rozpatrzeniem konieczności przebudowy/rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej; w przypadku konieczności przyjęcia rozwiązań z odprowadzeniem wód opadowych do ziemi należy uwzględnić procedury i opłaty związane z uzyskaniem stosownych pozwoleń z PGW Wody Polskie.  

            2.3.5 przebudowa kolizyjnego uzbrojenia na warunkach zarządców danej infrastruktury,

    2.4 Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się ze stanem faktycznym terenu objętego zamówieniem, przed wykonaniem wyceny opracowania dokumentacji projektowej.

    2.5   Zakres dokumentacyjny:

          2.5.1 Koncepcja zagospodarowania terenu (po 2 egz. w wersji papierowej i elektronicznej) zawierająca rozwiązania w zakresie sytuacyjno - wysokościowym, propozycje zastosowania materiałów budowlanych, z wymogiem przedstawienia Zamawiającemu do  zatwierdzenia w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy.

          2.5.2 Dokumentacja projektowo – kosztowa zgodna z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją (wersja papierowa w ilości egz. jn. + wersja elektroniczna w 2 egz.):
                  1. Mapa do celów projektowych:

                  a) dla terenu objętego przedmiotem zamówienia wg załącznika graficznego -  1 egz.

                  b) dla potrzeb projektów ewentualnej przebudowy kolizyjnego uzbrojenia /wg warunków Zarządców infrastruktury - 1 egz.

                  2.Badania geotechniczne gruntu pod planowaną inwestycję                                               -        5 egz.

                  3. Projekt budowlany z uzgodnieniami branżowymi                                                          -        5 egz.

                  4.Projekt wykonawczy z podziałem na zakresy branżowe                                                  -        5 egz.

                  5.  Kosztorys inwestorski, przedmiar robót w układzie branżowym                                      -        3 egz.

                  6.  Plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia                                                        -        5 egz.

                  7.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych                                    -         3 egz.

                  8. Wniosek na wycinkę drzew                                                                                        -        2 egz. 

Ponadto zakres dokumentacyjny obejmuje uzyskanie warunków, opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń przez odpowiednie instytucje (PGW Wody Polskie, PGE Dystrybucja S.A, Zakład Gazowniczy, PWiK Sp. z o. o., PEC sp. z o. o. Giżycko, ORANGE, Multimedia Polska S.A.),

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

   - 30 dni na przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę koncepcji do zatwierdzenia.

   - 150 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji.

4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

     4.1 Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą – drogą elektroniczną.

    4.2 Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

             Adam Baran – Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku,   tel. 798 612 935, e-mail  adam.baran@gizycko.pl  
             Ewa Kuliś - Główny Specjalista Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 87 7324 120 (122), e-mail  ewa.kulis@gizycko.pl 

5.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

       5.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i  
              złożeniem oferty.

        5.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

        5.3 Na ofertę składa się wypełniony Formularz oferty cenowej – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

6.    MIEJSCE, TERMIN i FORMA SKŁADANIA OFERT

        6.1 Termin składania ofert upływa dnia 10.09.2020 r. roku o godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

        6.2 Forma składania ofert:

                - drogą elektroniczną na adres mailowy ewa.kulis@gizycko.pl z opisem zamówienia w tytule wiadomości; oferta winna mieć formę nieedytowalną (skanu) z uwagi na podpisy;

            -  drogą pocztową na adres Urząd Miejski, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14 lub osobiście w pokoju 7 (Punkt obsługi klienta) Urzędu Miejskiego w Giżycku, w zaklejonej kopercie z opisem nazwy zamówienia na kopercie,

         6.3 Zawartość oferty:

             -  Formularz oferty cenowej (Zał. nr 1 Zaproszenia),

          6.4 Oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy.

          6.5 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.              z 2016 poz. 710 z późn. zm.).

 7.    OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT - Cena 100 % (cena obejmuje wszelkie koszty do poniesienia przez Zamawiającego).

8.  INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY

        8.1 W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy

      8.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia postępowania.   

      8.3 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać  z dokumentów załączonych do oferty.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

    9.1  Zamawiający zastrzega prawo do:

          a)  swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów określonych w Zaproszeniu lub uznania,
              że postępowanie nie dało rezultatu,

          b)    odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

          c)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

          d)    zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

          e)    zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

          f)     wyłącznej interpretacji zapisów Zaproszenia,

         g)    odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu  naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

   9.2 Zapis ust. 9.1 ppkt. g) dotyczy okresu trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

   9.3   Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.09.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 września 2020 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 323
11 września 2020 13:52 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2020 09:58 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [zal_nr_2_projekt_umowy_po_modyfikacji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 września 2020 09:58 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [zal_nr_2__formularz_oferty_cenowej_—_po_modyfikacji.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)