Przetargi

Wykonanie opracowań dotyczących Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku Część I - ekspertyza stanu technicznego budynku byłego kapitanatu Część II - opinia techniczna realizowanych obiektów hydrotechnicznych nabrzeża ( termin składania ofert 03.07.2020r.)

Gmina Miejska Giżycko,  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

ZAPRASZA

do składania ofert

w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych

na wykonanie opracowań dotyczących Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych przy ul. Nadbrzeżnejw Giżycku

Część I - ekspertyza stanu technicznego budynku byłego kapitanatu

Część II - opinia techniczna realizowanych obiektów hydrotechnicznych nabrzeża

1.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących opracowań:

    1.1. cześć I - ekspertyza stanu technicznego budynku byłego kapitanatu Międzyszkolnej Bazy Sportów  Wodnych przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku

    1.2 część II - opinia techniczna obiektów hydrotechnicznych nabrzeża Międzyszkolnej Bazy Sportów Wodnych przy ul. Nadbrzeżnej w Giżycku

2.  OFERTY BĘDĄ ROZPATRYWANE ODDZIELNIE NA KAŻDY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Szczegółowy opis zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania ofert.

  3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

3.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego rozstrzygnięcia postepowania.

3.2 Termin wykonania zamówienia:

      Część I -   do dnia 20 lipca 2020 r.

      Część II - do dnia 20 lipca 2020 r.

4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

4.1 Sposób porozumiewania się pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą – drogą elektroniczną.

4.2  Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Adam Baran – Naczelnik Wydziału Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 798 612 935, e-mail  adam.baran@gizycko.pl

5.    OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

5.1 Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

5.2 Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

5.3 Na ofertę składają się następujące dokumenty:

5.3.1 Wypełniony Formularz oferty cenowej – według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaproszenia wraz z kopią uprawnień osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

5.4 Oferta powinna mieć formę skanu z uwagi na podpisy.

5.5 Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U.              z 2016 poz. 710 z późn. zm.).

6.    MIEJSCE, TERMIN i FORMA SKŁADANIA OFERT

6.1 Termin składania ofert upływa dnia 03.07.2020 r. do godz. 1200. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

6.2   Forma składania ofert   drogą elektroniczną na adres mailowy ewa.kulis@gizycko.pl   

        z opisem zamówienia w tytule wiadomości.

    7.    KRYTERIUM WYBORU OFERTY - Cena 100 % (cena obejmuje wszelkie koszty do poniesienia przez Zamawiającego) .

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

8.1  Zamawiający zastrzega prawo do:

a)        swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów określonych w Zaproszeniu lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu,

b)        odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

c)        żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

d)        zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

e)        zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)         wyłącznej interpretacji zapisów Zaproszenia,

g)        odrzucenia oferty Wykonawcy, z którym Zamawiający zerwał umowę z jego winy lub któremu

       naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

8.2   Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 26.06.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 czerwca 2020 13:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 252
06 lipca 2020 09:54 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty_najkorzystniejszej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 czerwca 2020 13:42 (Ewa Kuliś) - Opublikowanie dokumentu.
26 czerwca 2020 13:41 (Ewa Kuliś) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)