Przetargi

MOSiR - Przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno - sportowego dla dzieci

OGŁOSZENIE O PRZETARGU 

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w okresie od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r. z przeznaczeniem na prowadzenie placu zabaw: terenu rekreacyjno- sportowego dla dzieci.

Przetarg odbędzie się 30.06.2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5.

Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działek 535/2

Powierzchnia do zagospodarowania:  525 m² /załącznik nr 1/

  1. Teren dzierżawy nie posiada żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

 

Na powyższym terenie obowiązuje zakaz używania stołów do gry w cymbergaja, urządzeń typu BOXER  itp. oraz  prowadzenia działalności gastronomicznej i handlowej.

 

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę

10 000,00 zł. netto za cały okres dzierżawy.

 

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT. 

Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł.

na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 nie później niż do dnia 29.06.2020 r. z dopiskiem: „plac zabaw teren rekreacyjno- sportowy”

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

 

  1. Wewnątrz terenu zlokalizowana jest w ogrodzeniu o wymiarach 5m x 5m skrzynka energetyczna. Potencjalny dzierżawca ma obowiązek:

- udostępnić ją podmiotom, które z niej korzystają,

- zapoznać się z jej lokalizacją.

 

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Termin  zapłaty czynszu: 01.07.2020 r.

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem  niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić  ewentualne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń oraz
   o  niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko

Umowę dzierżawy należy podpisać do 01.07.2020 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu, co nie wymaga uzasadnienia.

Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych z:

-  ewentualnym remontem przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 – prowadzącego z ul. Gen. J. Zajączka przez tory kolejowe na teren Plaży Miejskiej w Giżycku.

-  wynajęciem terenu Plaży Miejskiej innym podmiotom  na czas eventu, w który to będą występowały takie same lub podobne urządzenia zabawowe jakie  są w  posiadaniu dzierżawcy terenu.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.06.2020
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 czerwca 2020 12:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marta Sygnowska
Ilość wyświetleń: 159
30 czerwca 2020 12:59 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [wojtowicz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2020 12:16 (Marta Sygnowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 czerwca 2020 12:16 (Marta Sygnowska) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)