Przetargi

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci „dmuchawce”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową  dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej

pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci „dmuchawce”

 

Okres dzierżawy: 01.07.2020 r. - 31.08.2020 r.

Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/18 opisanej w KW OL1G/00026017/5.

Przeznaczenie: plac zabaw dla dzieci do lat 5.

Powierzchnia do zagospodarowania: 152 m2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  3 000,00 zł. netto /trzy tysiące 00/100/ za cały okres dzierżawy.

Wadium: 1 000,00 zł. /jeden tysiąc 00/100/

Przetarg odbędzie się  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku,      

ul. Moniuszki 5 w dniu 23.06.2020 r. o godz. 10.30  i będzie miał formę ustnej licytacji czynszu netto.

Postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł. /sto 00/100/ lub wielokrotność tej kwoty.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowić będzie kwota osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

Uwagi:

 1. Tereny przeznaczone do dzierżawy nie posiadają przyłączy wodno- kanalizacyjnych

             i  elektrycznych.

 

 1. Na przedmiocie dzierżawy zastrzega się ograniczenia  w zakresie  emisji hałasów (głośniej muzyki lub innych dźwięków) między godz. 22.00 a 6.00. Szczegóły w tym zakresie określi umowa dzierżawy  przewidująca  m.in. karę umowną za przekroczenie norm emisji hałasu.

 

 1. 3.      Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych                                z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 –    prowadzącego z ul. Gen. Zajączka przez tory kolejowe na teren Plaży Miejskiej w Giżycku.

 

 1. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie osoby nie posiadające zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Giżycko.

 

 1. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 1 000,00 zł.                             /jeden tysiąc 00/100/ do dnia 22.06.2020 r. na konto Pekao SA O/GIŻYCKO 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 z dopiskiem „dmuchawce”

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto MOSiR w  Giżycku.

 

 1. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy.

 

 1. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia                     w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Dyrektor  może odstąpić od zawarcia umowy,                     a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 

 1. Wpłata rocznego czynszu dzierżawnego pomniejszonego o wadium i powiększonego o podatek VAT przez uczestnika, który wygra przetarg będzie dokonana z góry w terminie do 30 czerwca 2020 r.

 

 1.  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyn. 
 2. Bliższe informacje na temat przetargu oraz informacje techniczne dotyczące przedmiotu dzierżawy udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5, tel. 0 87 429 27 53.

 

 1. Na w/w terenie zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej i handlowej.

 

 1. Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia.

   

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem  niedopuszczenia                         do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić  ewentualne pełnomocnictwo                  do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz                            o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż do 30.06.2020 r. pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.06.2020
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2020 12:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 212
24 czerwca 2020 13:05 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [dmuchawce.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2020 12:30 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula_rodo_przetargi__nowa!.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2020 12:30 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [dmuchawiec_mapka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)