Przetargi

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej w Giżycku                                  z przeznaczeniem na odpłatne wypożyczanie sprzętu pływającego napędzanego elektrycznie lub siłą ludzkich mięśni oraz leżaków, parasoli plażowych, przeciwsłonecznych.

Okres trwania dzierżawy od 01.07.2020 r. do 31.08.2020 r.

Przetarg obejmuje część nieruchomości oznaczonej nr geod. działki 1-535/2 położonej       

w Giżycku na Plaży Miejskiej /załącznik nr 1/

 

Przeznaczenie - lokalizacja wypożyczalni sprzętu pływającego.

 

Do dyspozycji dzierżawcy będą dwa domki o wymiarach 3 x 2 m   posadowione  na  w/w terenie, który można wykorzystywać wyłącznie jako magazyn sprzętu pływającego.

 

Teren dzierżawy 60 m².

 

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego 18 000,00 zł. netto /osiemnaście tysięcy 00/100/

Wadium – 10 000,00 zł. ./ dziesięć tysięcy 00/100/

Przetarg odbędzie się  w dniu 23.06.2020  r. o godz. 10.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5 i będzie miał formę ustnej licytacji czynszu netto.

Postąpienie  może wynosić wyłącznie 100 zł. /sto 00/100/ lub wielokrotność tej kwoty.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy będzie stanowić kwota osiągnięta w przetargu  powiększona o należny podatek VAT.

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić  ewentualne pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi                  w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń,

- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko.

 

Uwagi:

 1. Teren przeznaczony do dzierżawy nie posiada  przyłączy wodno- kanalizacyjnych            

      i elektrycznych.

2.  Na przedmiocie dzierżawy zastrzega się ograniczenia  w zakresie  emisji hałasów

     (głośniej muzyki lub innych dźwięków) między godz. 22.00 a 6.00.

     Szczegóły w tym zakresie określi umowa dzierżawy  przewidująca  m.in. karę umowną

     za przekroczenie norm emisji hałasu.

 

3.  Zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej, handlu artykułami spożywczymi,

     alkoholowymi oraz innymi artykułami.

4. Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń

    związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E

    w km  151,733 – prowadzącego z ul. Gen. J. Zajączka  przez tory kolejowe na teren Plaży  

    Miejskiej w Giżycku.

 

5. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej   

w ogłoszeniu do dnia 22.06.2020 r. na konto Pekao SA O/GIŻYCKO 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto MOSiR w  Giżycku.


6. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego,  

    pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia 

    zawarcia umowy dzierżawy.


7. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy bez 

    usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Dyrektor 

    może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.


8.  Wpłata czynszu dzierżawnego pomniejszonego o wadium i powiększonego

     o podatek VAT przez uczestnika, który wygra przetarg będzie dokonana przed

     podpisaniem umowy. Termin podpisania umowy do dnia 30.06.2020 r.


9.  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania

     przyczyn.

 

10. Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem     

      pozwolenia.

11. Bliższe informacje na temat przetargu oraz informacje techniczne dotyczące

       przedmiotu dzierżawy udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku,

       ul. Moniuszki 5, tel. 0 87 429 27 53

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.06.2020
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 czerwca 2020 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 173
24 czerwca 2020 13:07 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [wypozyczalnia_sprzetu.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2020 12:26 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula_rodo_przetargi__nowa!.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 czerwca 2020 12:26 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Usunięcie załącznika [klauzula_rodo_przetargi__nowa!.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)