Przetargi

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej oznaczonych „E” i „H” z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych i sprzedaży alkoholu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ DOMKU HANDLOWEGO „E” i „H”

NA PLAŻY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU

 

 

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę domków handlowych na Plaży Miejskiej oznaczonych na planie w załączniku nr 1 jako stanowiska „E” i „H” z przeznaczeniem na handel pamiątkami, drobną galanterią, itp. z wyłączeniem usług gastronomicznych                     i sprzedaży alkoholu.

 

 1. Na powyższych stanowiskach są zlokalizowane domki handlowe o wyglądzie                          i parametrach zgodnych z załącznikiem nr 2.

 

 1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy  ul. Moniuszki 5  w dniu 22.06.2020 r.  o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

 

 1. Okres dzierżawy będzie trwał od 01.07.2020 do 31.08.2021 r. 

 

 1. Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka                                   na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/18  opisanej w KW OL1G/00026017/5 oraz 312/4 KW OL1G/00026018/2 

 

 1.  Domki handlowe nie posiada żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych                                  i elektrycznych i takich przyłączy nie będzie można wykonać.

 

 1. Wysokość stawki wywoławczej  czynszu netto z tytułu dzierżawy domku hanlowego "E" ustala się  na kwotę 6 000,00 zł. /słownie zł.: sześć tysięcy 00/100/
 2. Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy domku handloiwego "H" ustala się na kwotę 6 000,00 zł. / słowenie zł.: sześć tysięcy 00/100/

 

 1. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100,00 zł. /słownie zł: sto 00/100/

 

 1. Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222 do dnia 19.06.2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

W tytule przelewu należy wpisać oznaczenie domku handlowego,

 np. wadium: domek handlowy „E” lub wadium: domek handlowy „H”.

Jedna wpłata wadium upoważnia do udziału w licytacji na jeden domek handlowy.

 

 1. Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

 1. Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu,                      a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. 

 

 1.  Terminy wnoszenia  czynszu  dzierżawnego  w dwóch równych ratach:

I- sza rata za 2020 rok płatna do 29.06.2020 r.

II -ga rata za 2021 rok płatna do 30.04.2021 r.  

 

 1.  Dzierżawca ma obowiązek opłacić podatek od  dzierżawionego gruntu bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

 1. Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

            podać komisji przetargowej dane:

           a) w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, nr NIP,

           b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek  

               organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, 

               nr NIP

               -  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić

                   pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby  

                  fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru

                -  złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi

                   w ogłoszeniu o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń oraz

                  o niezaleganiu z płatnościami wobec  Gminy Miejskiej Giżycko.

 

 1. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie do 29.06.2020 r.

 

 1. Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów                               w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży                               na dzierżawcy.

            Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu

            bez podania przyczyny.

 

 1. Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń

związanych z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E               w km151,733  – prowadzącego z ul. Gen. Zajączka przez tory kolejowe na teren Plaży Miejskiej  w Giżycku oraz planowanymi pracami  budowlanymi na jej terenie

w 2020 r. i 2021 r.

 

 1. W przypadku organizacji imprez na terenie Plaży Miejskiej dopuszcza się do handlu inne podmioty.

 

 1. Ogłaszający zastrzega, że  w obrębie Plaży Miejskiej może ogłosić przetarg na tego

typu lub podobne punkty handlowe, a dzierżawca nie będzie z tego tytułu występować z  roszczeniem  wobec Wydzierżawiającego.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.06.2020
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2020 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 305
22 czerwca 2020 12:02 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyniku_przetargu_domk_e_i_h.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 czerwca 2020 11:26 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2020 15:05 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)